Programul de pregatire pentru Bacalaureat Istorie – FIUB

3 martie, orele 9.00 – Introducere (prezentarea programului, recomand?ri stilistice ?i metodologice privind examenul de bacalaureat).

 

10 martie, orele 10.00   

Romanitatea românilor în viziunea istoricilor – istorici ?i umani?ti despre romanitatea românilor; principalele teorii cu privire la romanitatea românilor ?i motivele apari?iei lor. 

 

17 martie, orele 10.00

Autonomii locale ?i institu?ii centrale în spa?iul românesc (secolele IX-XVIII) – etapele întemeierii ??rii Române?ti, Moldovei ?i Transilvaniei; institu?iile medievale (domnia, Biserica, sfatul domnesc etc.).

 

24 martie, orele 10.00 

Spa?iul românesc între diploma?ie ?i conflict în Evul Mediu ?i la începuturile modernit??ii partea 1 – domnitorii români (Mircea cel B?trân, Iancu de Hunedoara, Vlad ?epe?, Mircea cel B?trân, Mihai Viteazul); eforturile diplomatice ?i militare ale acestora de a p?stra autonomia ??rilor române.

 

31 martie, orele 10.00

Spa?iul românesc între diploma?ie ?i conflict partea 2 (sec. XVII-XVIII); Memorii ?i proiecte  de reform? (sec. XVIII).

 

10 aprilie – vacan?a de Pa?te.    

 

14 aprilie, orele 10.00

Statul român modern de la proiect politic la realizarea României Mari (secolele XIX -XX). România ?i concertul european; de la „criza oriental?” la marile alian?e ale secolului XX –  proiectele politice din secolele XVIII- XIX;Unirea din 1859; domnia lui Alexandru Ioan Cuza; cucerirea Independen?ei; Marea Unire de la 1 decembrie 1918. 

 

21 aprilie, orele 10.00 

Secolul XX – între democra?ie ?i totalitarism. Ideologii ?i practici politice în România ?i în Europa – principalele ideologii din perioada interbelic?; c?ile ?i metodele prin care aceste teorii s-au impus în diferite ??ri; evolu?ia ideologiilor dup? al doilea r?zboi mondial.

 

28 aprilie, orele 10.00 

România postbelic?. Stalinism, na?ional-comunism ?i disiden?? anticomunist? – instalarea comunismului; regimul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej ?i cel al lui Nicolae Ceau?escu; m?suri economice, sociale ?i politice adoptate în timpul regimului comunist.

 

 5 mai, orele 10.00

România în perioada R?zboiului Rece – pozi?ia conduc?torilorcomuni?ti în r?zboiul dintre democra?ie ?i comunism.

 

12 mai, orele 10.00

Construc?ia democra?iei posdecembriste – evenimentele dedup? 1989; caracteristicile regimului democratic. 

 

19 mai, orele 10.00

Constitu?iile din România – caracteristicile Constitu?iilor.

 

26 mai –  Test final. Simularea examenului de bacalaureat  

 

Activit??i propuse pentru fiecare întâlnire:

? Expunere/discu?ii pe tema propus?.

? Analiz? variante subiecte bacalaureat.

? Test pentru acas?: rezolvarea unei variante de  subiect bacalaureat (corectitudinea rezolv?rii va fi verificat? ulterior).

 

Cursurile de pregatire se vor tine in Amfiteatrul N. Iorga (FIUB, et. 1).