Conferință națională a Centrului de Cercetări Arheologice Vasile Pârvan

17-18 mai 2024

Work in progress

Centrul de Cercetări Arheologice Vasile Pârvan vă invită să participați la conferința națională pe
tema…”Work in progress”. Acest eveniment anual aspiră să se constituie într-un spațiu de dialog
care să combine calitatea produsului științific cu o atmosferă relaxată și prietenoasă, propice
schimbului de idei și punerii bazelor de noi colaborări. Invitația noastră se adresează atât
specialiștilor cu experiență în domeniile lor de cercetare, cât și cercetătorilor aflați la început de
carieră, doctoranzilor, masteranzilor, și chiar și colegilor lor mai tineri, ce lucrează cu direcții,
metode sau materiale originale în acest moment al specializării lor. Speranța noastră este să
aducem împreună atât colegi din diferite medii universitare, cât și colegi ce activează în cadrul
institutelor de cercetare și muzeelor din București și din țară, într-un dialog interdisciplinar ce are
ca fir călăuzitor pasiunea împărtășită pentru domeniul arheologiei. Direcții propuse:
 Cercetări arheologice de teren (de la paleolitic până la perioadă modernă): campanii
arheologice sistematice; cercetări preventive sau de salvare; cercetări de suprafață
 Geoarheologie; arheologie funerară/arheothanatologie; arheozoologie; palinologie;
arheometalurgie; analize izotopi etc.
 Activități de cabinet sau laborator pe diferite categorii de material arheologic (ex.
numismatică; material constructiv; ceramică; sticlărie; obiecte mărunte din metal, lut,
sticlă, IMDA etc.), inclusiv activități de restaurare/conservare
 Baze de date cu utilizare în arheologie
 Organizare de expoziții permanente și temporare valorificând material arheologic
 Revalorificarea vechilor colecții și arhive ale diferitelor instituții de profil din țară
Înscrieri: ccavp.departament.antica.ub@gmail.com
Date necesare: autor(i); apartenența instituțională; titlu; rezumat (max. 300 cuvinte)
Data-limită: 31 martie 2024