Confirmare locuri candidati admisi la taxa

onfirmarea locului pentru cadida?ii admi?i la tax? se va face prin achitarea taxei de 500 lei la:

– casieria Universit??ii din Bucure?ti (Bd. Kog?lniceanu nr. 36–46, cl?direa Rectoratului – demisol)

– în contul nr. RO92RNCB0076010452620301, deschis la BCR ;

Chitan?a se va depune la secretariatul Facult??ii de Istorie, în perioada 24-27 iulie 2017, astfel:

Anunt concurs bursa Alexandrina Ungureanu

Facultatea de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti ?i Asocia?ia Alumni a Universit??ii din Bucure?ti anun?? scoaterea la concurs a Burselor Alexandrina Ungureanu, finan?ate din dona?ia Manuela Ungureanu. Bursele se adreseaz? masteranzilor ?i au durata de 1-2 ani, în func?ie de perioada în care este înmatriculat la studiile de master c??tig?torul.

Colocviu admitere IAFC si ICPA

In atentia candidatilor la concursul pentru admiterea la master,
Colocviul pentru admiterea la programul Istoria Artei si Filosofia Culturii va avea loc sambata, 22 iulie, ora 9.00
Colocviul pentru admiterea la programul Interfete Culturale in Preistorie si Antichitate va avea loc sambata, 22 iulie, ora 11.00.

Anunt cazare camin

În perioada 4 – 8 septembrie 2017, la sediul ASID (Facultatea de Istorie, etaj 1, sala 103), se vor putea depune cererile de cazare pentru studen?ii care, în anul universitar 2016-2017, vor fi înmatricula?i în anul I licen??, master ?i doctorat, conform urm?torului program:

Luni, 4 septembrie: 12:00-14:00
Mar?i, 5 septembrie: 12:00-14:00
Miercuri, 6 septembrie: 12:00-14:00
Joi, 7 septembrie: 10:00-14:00
Vineri, 8 septembrie: 10:00-14:00
! Cererile se depun doar în format fizic la sediul ASID !

Rezultat final concurs ocupare post lector 18

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului de lector 18 de la Departamentul de Istorie Antica, Arheologie si Istoria Artei: domnul Mihai Dan Constantinescu a ob?inut 97.25 de puncte.

Anunt scutire taxa

Persoanele care solicit? scutirea de tax? de înscriere, la concursul de admitere, vor prezenta unul din urm?toarele documente:

Modalitati de plata a taxei de admitere

TAXA DE ADMITERE PENTRU FACULTATEA DE ISTORIE SE POATE ACHITA LA :

• Sediul FACULT??II DE ISTORIE ;
• În contul nr. RO92RNCB0076010452620301, deschis la BCR ;
• Online, pe site-ul Universit??ii din Bucure?ti, la adresa www.po.unibuc.ro, selectând facultatea ?i tipul de tax? de admitere pe care dori?i s? o pl?ti?i;
• Casieria Universit??ii din Bucure?ti, Bd. Mihail Kog?lniceanu ,nr.36-46, Sector 5, (Facultatea de Drept- demisol).