Anunt scutire taxa

Persoanele care solicit? scutirea de tax? de înscriere, la concursul de admitere, vor prezenta unul din urm?toarele documente:

  • copie legalizat? de pe certificatele de deces ale p?rin?ilor ( în cazul orfanilor de ambii p?rin?i);
  • adeverin?? de la casa de copii ( în cazul celor afla?i în aceast? situa?ie);
  • adeverin?? din care s? rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a sus?in?torilor legali ;
  • adeverin?? din care s? rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucure?ti, pentru sus?in?torii legali ai candidatului.