Sesiunea Na?ionala de Comunicari Stiintifice A.S.I.D.


Data: 19-21 mai 2016

Organizator: Asocia?ia Studen?ilor la Istorie ”DACIA” (ASID)

Loca?ia: Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucure?ti

Tema: ”Criza. Destabilizator al raporturilor de putere”

A XI-a edi?ie a Sesiunii Na?ionale de Comunic?ri ?tiin?ifice A.S.I.D. î?i propune s? creeze un spa?iu propice dezvolt?rii profesionale ?i s? ofere posibilitatea schimbului de idei, informa?ii ?i perspective pentru participan?i. Prin tema aleas?, ”Criza. Destabilizator al raporturilor de putere” urm?rim o extindere a cercet?rilor asupra cât mai multor aspecte ale fenomenelor destabilizatoare prezente înc? de la începuturile existen?ei societ??ii umane ?i pân? în prezent. Sesiunea va fi împ?r?it? în patru workshopuri:


Conflicte, crize ?i provoc?ri în secolul XXI


Secolul XXI a adus cu sine o serie de muta?ii ?i provoc?ri ce au generat dificult??i atât din punct de vedere al mecanismului decizional al marilor actori politici, cât ?i pe plan economic, social ?i în domeniul securit??ii. Perioade de colaps, tulbur?ri ?i crize umanitare vor acapara societatea contemporan?. Astfel, o nou? ordine mondial? se na?te, iar fundamentele vechii societ??i cad prad? unei reconfigur?ri indispensabile.

În cadrul workshopului pot fi abordate teme precum: criza refugia?ilor, insecuritatea geopolitic? ?i amenin?area terorismului, problema energetic?, vulnerabilit??ile economice ?i politicile monetare divergente, instabilitatea UE etc

De asemenea, lucr?rile trebuie s? r?spund? la o serie de întreb?ri: Care sunt consecin?ele ?i care este impactul provocat de criz? asupra unui stat, teritoriu sau regiune ? Care sunt schimb?rile ap?rute la nivelul raporturilor de putere ?


2. Exacerbarea fricii în cadrul R?zboiului Rece

R?zboiul Rece a reprezentat un duel, o lupt? prelungit? pentru hegemonie cu perioade mai tensionate sau mai relaxate din punct de vedere politic. Intervalul 1945-1991 se individualizeaz? printr-o înfruntare desf??urat? pe toate planurile între dou? moduri de via??, dou? perspective ideologice ?i adev?ruri ireconciliabile. Istoria R?zboiului Rece este o istorie a fenomenelor care au creat lumea în care tr?im, astfel crizele ?i evenimentele tulbur?toare desf??urate în acea perioad? marcheaz? momente cruciale în desf??urarea rela?iilor interna?ionale.

În cadrul acestui workshop propunem o discu?ie care s? înglobeze: prezentarea ostilit??ilor f??i?e dintre Uniunea Sovietic? ?i Statele Unite, momente de interac?iune indirect? între cele dou? superputeri, impactul lor asupra opiniei publice ?i mediului politic, economic si cultural etc


3. Schimb?ri radicale în “Epoca Întunecat?” ?i începuturile Modernit??ii

Criza, precum ?i r?zboiul, face parte din via?a oamenilor, a societ??ii umane. Momentele de disfunc?ionalitate în evolu?ia societ??ii Evului Mediu au condus la apari?ia necesit??ii oamenilor de a descoperi solu?ii viabile, menite s? revitalizeze sistemele ?i procesele deteriorate. Nivelul sc?zut de tr?i, foametea ?i ciuma au îngenunchiat o lume întreag?, în timp ce r?zboaiele au provocat o rat? a mortalit??ii exagerat?, perturbarea vie?ii economice ?i distrugerea structurilor sociale.

În cadrul workshop-ului propunem participan?ilor o discu?ie care s? înglobeze teme pe o perioad? cât mai vast?, cât ?i subiecte precum: crize politico-militare, economice, religioase ?i ideologice, calamit??ile sfâr?itului Evului Mediu, criza modernit??ii ?i transform?rile accelerate ale societ??ii etc


4. Declinul lumii antice

Secolele III-V marcheaz? printr-o serie de evenimente cruciale declinul societ??ii antice ?i trecerea la o nou? form? de societate. Aceast? trecere s-a f?cut în zone geografice, politice, mai mari sau mai mici, în condi?iile unei crize ?i transform?ri generale care se manifest? în via?? politic?, economic?, social? ?i cultural? la care s-au ad?ugat ?i atacurile popula?iilor migratoare. Astfel, omenirea se lupt? cu momente de stagnare, progres ?i regres înc? de la începutul existen?ei sale ?i, probabil, aceast? lupt? va fi dus? pân? în ultima clip? a existen?ei umane.

În acest context, lucr?rile trebuie s? r?spund? la o serie de întreb?ri: Prin ce se pot caracteriza evenimentele din aceast? perioad?? Care sunt momentele cheie care au condus la transformarea societ??ii? De asemenea, care sunt elementele de continuitate adaptate la Epoca Medieval?, dar elementele de noutate?

Cui ne adres?m?

Sesiunea se adreseaz? studen?ilor, masteranzilor ?i doctoranzilor la istorie ?i ?tiin?e conexe din Bucure?ti ?i alte centre universitare din ?ar?.


Înscrierea

Cei interesa?i sunt ruga?i s? trimit? rezumatul lucr?rii (de max. 500 cuvinte) la adresa de email: sesiuneasid.ub@gmail.com între 6 aprilie – 3 mai. De asemeanea, trebuie s? trimit? ?i formularul de participare completat, acesta poate fi desc?rcat de pe site-ul www.asid-ub.ro.

Rezultatele selec?iei participan?ilor vor fi afi?ate pe site-ul www.asid-ub.ro, dar ?i prin email pe data de 6 mai.

Taxa de participare

30 lei/persoan? (pentru acoperirea par?ial? a cheltuielilor aferente)


* Cele mai bune lucr?ri selectate din cadrul Sesiunii Na?ionale de Comunic?ri ?tiin?ifice vor fi publicate într-un num?r al revistei “Romanian Journal of History and International Studies”.

* Cu acordul participan?ilor


Contact


P?un Alina – alina@asid-ub.ro ; 0748 094 271


M?lisc? Ana – anamaria@asid-ub.ro ; 0729 514 652