Adresa plata online

În vederea îmbun?t??irii activit??ii de încasare a taxelor pentru studii universitare de licen??, master sau doctorat – anul universitar 2017-2018 – pentru studen?ii facult??ilor din cadrul UB ?i a cre?terii calit??ilor serviciilor oferite c?tre studen?i, la nivelul Universit??ii s-a creat oportuntiatea efectu?rii de tranzac?ii cu carduri.

Orice posesor de card emis de c?tre orice banc? din România poate intra pe siteul UB la adresa www.po.unibuc.ro, s? selecteze facultatea ?i tipul de tax? de studiu: licen??, master sau doctorat pe care dore?te s? o pl?teasc? ?i va putea efectua plata online, reducându-se astfel timpul dedicat pentru aceast? activit?ii. Men?ion?m c? la nivelul UB este disponibil? platforma de plat? virtual? care permite efectuarea de tranzac?ii cu carduri de c?tre studen?is au apar?in?tori. 

Prin urmare, v? adres?m rug?mintea de a comunica contul nr. RO92RNCB0076010452620301 deschis la BCR pentru încasarea online a taxelor pentru studii universitare de licen??, master sau doctorat pentru anul universitar 2017-2018. 
 

În urma pl??ii online documentul de confirmare a pl??ii necesar secretariatului este modelul ata?at. Acesta con?ine toate datele necesare: nr. tranzac?ie, facultate, suma, pl?titor ?i data. 

 

Adres? plat? online si model