Adresa plata online

În vederea îmbun?t??irii activit??ii de încasare a taxelor pentru studii universitare de licen??, master sau doctorat – anul universitar 2017-2018 – pentru studen?ii facult??ilor din cadrul UB ?i a cre?terii calit??ilor serviciilor oferite c?tre studen?i, la nivelul Universit??ii s-a creat oportuntiatea efectu?rii de tranzac?ii cu carduri.

NOTA EXPLICATIVA REFERITOARE LA BURSELE SOCIALE SI DE MERIT

În anul universitar 2017-2018, Facult??ii de Istorie i-a fost alocat pentru bursele sociale ?i de merit un fond în valoare de 165.086 ron.

Potrivit Metodologiei de acordare a burselor, aprobat? de Senatul UB la 28.09.2017, art.37.2, 30% din fondul indicat s-au alocat burselor sociale, însumând 49.770 ron.

Diferen?a de 115.316 ron a revenit burselor de merit.

Criteriul de alocare a burselor de merit la Licen?? I, II ?i III a fost calculul procentual în func?ie de num?rul de studen?i.

Criteriul de alocare a burselor de merit la Master I ?i II pe domenii a fost num?rul masteranzilor înmatricula?i, dup? cum urmeaz?:

·       1-10 masteranzi – 1 burs?

·       11-20 masteranzi – 2 burse

·       21-25 masteranzi – 3 burse

·       26-30 masteranzi – 4 burse

·       Peste 31 masteranzi – 5 burse

Valoarea burselor este:

·       Burs? social?: 630 ron/lun?

·       Burs? de merit I: 735 ron/lun? pentru Licen?? I, Master I

·       Burs? de merit II: 840 ron/lun? pentru Licen?? II ?i III, Master II

Condi?ii pentru acordarea burselor:

·       Cerere individual? (cf. Art. 7 din Metodologia indicat?)

·       Dosar cu documente justificative pentru bursa social?

·       Statut de integralist – pentru bursa de merit

·       Statut de promovat prin credite – pentru bursa social?

·       Rezultatul ob?inut la examenul de burs? – pentru bursa de merit Master II

Criterii de departajare pentru bursa de merit Master I în caz de medii egale:

·       Media general? a anilor de studiu

·       Media anului III de studiu

Criterii de departajare pentru bursa de merit Master II în caz de rezultate identice la examen:

·       Media anului I master

·       Media de admitere la master

In memoriam Zoe Petre (1940-2017) – Intrunire comemorativa

Departamentul de Istorie Antic?, Arheologie ?i Istoria Artei (DIAAIA) în colaborare cu Centrul de Istorie Comparat? a Societ??ilor Antice (CICSA) anun?? adunarea comemorativ?:

In memoriam Zoe Petre (1940-2017).

Întrunirea va avea loc joi, 9 noiembrie 2017, la ora 17.00, în Amfiteatrul „V. Pârvan” al Facult??ii de Istorie, Universitatea din Bucure?ti.

Particip?:
Acad. prof. dr. R?zvan Theodorescu (Academia Român?), Prof. univ. dr. Gheorghe-Vlad Nistor (Universitatea din Bucure?ti) ?i Arheolog dr. Alexandru Niculescu (Institutul de Arheologie „V. Pârvan”).

To?i cei care doresc s? aduc? un omagiu doamnei Zoe Petre sunt a?tepta?i al?turi de noi.

Sursa web: https://cicsaunibuc.wordpress.com/2017/11/05/in-memoriam-zoe-petre-9-noiembrie-2017/

Oportunitate internship PS News

Psnews.ro. are în vedere cooptarea unor studen?i ai FIUB pentru internship nepl?tit, cu posibilitatea angaj?rii ulterioare, atât în regim part time cât ?i în regim full time.

Scopul nostru este de a forma studenti în domeniul jurnalistic, prin conectarea lor la cotidianul vie?ii de ziarist.

Perioada de internship nepl?tit va fi de 3 s?pt?mâni, de luni pân? vineri, intervalul orar urmând a fi stabilit în func?ie de programul fiec?ruia dintre studen?i. 

Tutoriat pentru studentii din anul III -Istorie

Activitatea de tutoriat se va desf??ura în fiecare vineri, între orele 14.00 ?i 16.00, la sala 201.

Tutore: lector. dr. Andrei Sora, adres? e-mail: florinandrei.sora@istorie.unibuc.ro

Este recomandat s? stabili?i în prealabil (via e-mail) întâlnirea pentru activitatea de tutoriat.