Platforma Mentor UB

 

Platforma MENTOR UB este un proiect al Universita?t?ii din Bucures?ti creat i?n 2017 cu sprijinul unei finant?a?ri obt?inute prin competit?ie publica? (UEFSICDI FDI-2017-0881), care i?s?i propune sa? contribuie la cres?terea incluziva? a accesului la studii universitare s?i reducerea abandonului s?colar.

Facultatea de Istorie ofera? i?n cadrul acestui proiect sprijin i?mpotriva abandonului s?colar student?ilor de anul I aflat?i i?n situat?ii de risc.

Informarea student?ilor privind facilita?t?ile oferite prin platforma MENTOR UB se va realiza i?n cadrul unor i?nta?lniri comune (organizate cu seriile din anul I de studiu) s?i a unor i?nta?lniri individuale (organizate cu ca?te 5-10 student?i din grupul t?inta? al proiectului), dupa? urma?torul calendar:

 

I?nta?lniri comune

27 noiembrie, anul I master, orele 16.00, Sala 303/Sala 305

4 decembrie, anul I licenta (Istorie si Relatii Internationale), orele 10.00,  Amf. V. Pârvan/Amf. E. Condurachi

5 decembrie, anul I licenta (Istorie si Istoria artei), orele 10.00, Amf. V. Pârvan

 

I?nta?lniri individuale

27 noiembrie, orele 12.00-18.00, Sala de Consiliu, Facultatea de Istorie

28 noiembrie, orele 12.00-18.00, Sala de Consiliu, Facultatea de Istorie

 

 

Mai multe informat?ii despre proiect putet?i afla de la Conf.dr. Florentina Ni?u (e-mail: florentinanitu@yahoo.com) ?i Lect.dr. Matei Gheboianu (matei.gheboianu@gmail.com)