Dezbatere: Comunismul ?i garantarea locului de munc?

Vineri, 20 aprilie 2018, Facultatea de Istorie din Bucure?ti a g?zduit o dezbatere pe o tem? de interes pentru cei mai tineri: aparenta stabilitate a sistemului social ?i economic de dinainte de 1989.

Evenimentul a fost preg?tit de c?tre studen?ii Cercului de Istorie Contemporan? Româneasc?, dezbaterea propriu-zis? fiind moderat? de c?tre profesorul universitar Bogdan Murgescu, acompaniat de Moise Guran (jurnalist) ?i Marius Cazan (cercet?tor al istoriei comunismului). Cei trei au reu?it s? ne edifice într-o manier? academic? ?i bine documentat? cu privire la realit??i sociale greu de în?eles în zilele noastre. 

Vineri, 20 aprilie 2018, Facultatea de Istorie din Bucure?ti a g?zduit o dezbatere pe o tem? de interes pentru cei mai tineri: aparenta stabilitate a sistemului social ?i economic de dinainte de 1989.

Evenimentul a fost preg?tit de c?tre studen?ii Cercului de Istorie Contemporan? Româneasc?, dezbaterea propriu-zis? fiind moderat? de c?tre profesorul universitar Bogdan Murgescu, acompaniat de Moise Guran (jurnalist) ?i Marius Cazan (cercet?tor al istoriei comunismului). Cei trei au reu?it s? ne edifice într-o manier? academic? ?i bine documentat? cu privire la realit??i sociale greu de în?eles în zilele noastre. 

 

Consensul general a fost acela c? multe dintre practicile de atunci d?inuie ?i ast?zi sub forme mai subtile (sau putem vorbi de ni?te racile), idee sus?inut? la fiecare interven?ie de c?tre Moise Guran, printre pu?inii jurnali?ti (dac? nu, singurul) ce au acordat o aten?ie deosebit? analizei economiei din intervalul istoric 1945-1989. Apelând la experien?a personal? (un fel de storytelling), ne-a prezentat o analogie între anii '50 ?i anii '90.

 

Nu se putea concepe c? o întreprindere socialist? d? faliment. Închiderile erau evitate prin fuziuni. (Bogdan Murgescu)

O mare parte a dezbaterii a fost dominat? de sistemul socialist de planificare, respectiv de mecanismul etatist al reparti?iei locurilor de munc?, f?cându-se apel la dou? filme celebr? în epoc? – Toamna bobocilor ?i Buletin de Bucure?ti. Citând un cunoscut economist maghiar, domnul profesor Murgescu aduce în aten?ie termenul de shortage economy (economie de penurie). Prin reparti?ie se dorea înnobilarea zonelor defavorizate din ?ar? cu absolven?i din marile centre universitare, dar de multe ori interveneau elemente ce nu ?ineau de a?a-zisa etic? a orânduirii socialiste". Tot de la dânsul am aflat c? reparti?ia controlat? de stat a func?ionat ?i în fosta RDG, unde a fost un e?ec total (din cauza migra?iei economice spre Germania Federal?).

 

Moise Guran conchide cu câteva considera?ii despre conceptul economic de productivitate a muncii, descoperind surprins c? Ceau?escu dezvoltase o adev?rat? obsesie pentru acesta la sfâr?itul deceniului opt. Cu toate acestea, datele economice l-au contrazis: România anului 1989 aveau un PIB de doar 50 de miliarde de dolari, valoare ad?ugat? generat? de opt milioane de salaria?i din domenii non-agricole. Una dintre explica?ii este lipsa investi?iilor în retehnologizarea industriei. 

 

Extrem de oportune au fost ?i interven?iile reprezentan?ilor actualelor genera?ii, dorind s? închei articolul prin citarea unor adânci cuget?ri:

Regimul comunist nu s-ar fi adaptat erei informa?ionale (student la Istorie)

 

Sistemul centralizat ar fi fost unul perfect doar pentru robo?i. (inginer din Timi?oara)

Sursa: Adevarul