Concurs FIUB – Anul 1918 în istoria Românilor

Pentru to?i elevii pasiona?i de istoria na?ional? dar ?i de cea personal?, a familiei sau a comunit??ii lor, Facultatea de Istorie organizeaz? în perioada februarie-iunie 2018 un CONCURS, în parteneriat cu Societatea de ?tiin?e Istorice din România.

Ne propunem în felul acesta ca în anul Centenarului s? canaliz?m energiile creative ?i dorin?a de cunoa?tere a elevilor c?tre un moment important pentru construc?ia ?i devenirea na?ional?, asupra c?ruia ne aplec?m cu respect dar ?i cu încrederea c? promovarea valorilor reprezint? singura cale spre un viitor care s? ne cuprind? pe to?i.

Cei mai buni participan?i vor avea ocazia s? ajung? la Bucure?ti, unde timp de o s?pt?mân? vor fi g?zdui?i de Facultatea de Istorie, vor avea ocazia s? cunoasc? profesorii ?i studen?ii, s? viziteze ora?ul ?i s? adune amintiri pre?ioase.

G?si?i toate informa?iile necesare în materialele de mai jos.

Aten?ie, în curând, Facultatea de Istorie va lansa un nou concurs: ”CENTENAR VIZUAL”.

DETALII CONCURS TIP ESEU:

Anul 1918 în istoria Românilor

Are ca scop implicarea elevilor în studierea istoriei na?ionale a perioadei 1914-1918

Activit??ile organizate împreun? cu profesorii de istorie din înv???mântul preuniversitar ?i Societatea de ?tiin?e Istorice din România constau în:

– documentarea, identificarea metodelor de cercetare adecvate;

– elaborarea la nivel local ?i jude?ean a unor eseuri tematice care s? reflecte tematica anun?at? (Anul 1918 în istoria Românilor); cercetarea poate s? vizeze o personalitate local?/regional? cu rol semnificativ în desf??urarea evenimentelor legate de realizarea Marii Uniri ?i/sau R?zboiul Mondial (personalitate politic?, cultural?, militar?), poate s? prezinte un loc al memoriei reprezentativ pentru subiect ?i regiunea de provenien?? a elevului sau poate s? analizeze diversele momente reprezentative pentru România ale anului 1918; alte detalii ?i recomand?ri privind aceste teme vor fi anun?ate pe site-ul www.istorie.unibuc.ro;

– în etapa a doua, câ?tig?torii de la nivel local ?i jude?ean sunt a?tepta?i la Facultatea de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti, pentru a participa la faza na?ional? a concursului, care va consta în verificarea cuno?tin?elor despre Marea Unire ?i Primul R?zboi Mondial ale elevilor participan?i. Evenimentul va fi organizat în parteneriat cu Societatea de ?tiin?e Istorice din România ?i profesorii din înv???mântul preuniversitar.

Alte preciz?ri:

– se pot înscrie elevii din grupul ?int? clasa a VIII-a (numai elevi care în iunie 2018 vor avea împlinit? vârsta de 14 ani) – ?i clasele IX-XII; Nota bene: Întrucât sesiunea na?ional? se suprapune cu bacalaureatul, în func?ie de num?rul elevilor de clasa a XII-a înscri?i, calendarul va fi ajustat în timp util.

– calendarul desf??ur?rii

– jurizarea ?i num?rul de locuri alocat fiec?rui jude?:

– la nivel local, profesorul asociat în cadrul acestui proiect va selecta maxim 3 elevi; profesorul are libertatea de a selecta elevii în func?ie de contribu?iile pe care le consider? cele mai relevante;

– la nivel jude?ean se vor acorda premiile I-III ?i max. 5 men?iuni. Se vor califica pentru etapa na?ional? câte un elev din fiecare jude? ?i o rezerv? (ocupantul locului 2). Al?turi de elevul câ?tig?tor va fi invitat la faza na?ional? desf??urat? la Bucure?ti ?i profesorul coordonator. Jurizarea la nivel jude?ean:

– pre?edintele comisiei de jurizare va fi pre?edintele filialei jude?ene a S?IR-ului/sau o persoan? desemnat? de acesta. În cazul în care nu exist? o astfel de filial?, pre?edintele va fi delegat de c?tre S?IR ?i UB în urma consult?rii cu Inspectoratul ?colar Jude?ean.

– pre?edintele va dispune formarea unei comisii compus? din 3 membri, ale?i dintre profesorii de istorie care predau în jude?ul respectiv.

– vor fi întocmite fi?ele de jurizare pe care vor fi notate punctajele ob?inute de c?tre elevi.

În jurizare se va ?ine cont de:

– originalitatea lucr?rii, gradul de noutate, modul de redactare, exprimarea opiniei personale, conexiunile f?cute de c?tre elev – 30 p.

– metodele de cercetare utilizate – 15 p.

– exprimarea: claritate, concizie, utilizarea termenilor istorici – 10 p.

– utilizarea corect? a aparatului critic – 10 p.

– utilizarea ?i interpretarea corect? a surselor – 15 p. – respectarea structurii clasice de prezentare (introducere, cuprins, concluzii, aparat critic, anexe)- 10 p.

Se acord? 10 p. din oficiu.

Dac? elevii doresc s? participe la ambele sec?iuni, o pot face.

Lucr?rile vor fi evaluate separat. Elevul va primi astfel dou? note, care nu se vor cumula.

Pentru profesori vor fi eliberate adeverin?e sau diplome pentru coordonare activit??i sau participare. Elevii vor primi diplome care s? ateste premiul ob?inut sau doar participarea, dup? cum este cazul.

Condi?ii de redactare a lucr?rilor:

– textul va fi redactat în Word; cu Times New Roman 12, la 1½ rânduri, cu diacritice;

– titlul comunic?rii: Times New Roman Bold Upper Case 14;

– sub titlu vor fi notate numele ?i prenumele autorului ?i ?coala de provenien??;

– lucrarea va avea un rezumat, scris pe prima pagin? (cca. 10 rânduri), footnotes pentru cit?rile din text, indicându-se prenumele ?i numele autorului, titlul lucr?rii, localitatea, editura, anul apari?iei, num?rul paginii; pentru alte tipuri de referin?e bibliografice (articole, volume de documente, pres?, surse de arhiv? etc), conform Ghidului de redactare care va fi postat pe pagina web a concursului;

– la final se va trece bibliografia consultat?, minim trei titluri (c?r?i, articole, surse edite sau inedite);

– lucrarea va avea max. 5 pagini împreun? cu bibliografia ?i va fi înso?it? de anexe (acte, documente, fotografii etc.).

La nivel na?ional: concursul se va desf??ura la Universitatea din Bucure?ti – Facultatea de Istorie, se vor acorda câte un premiu I-III, men?iuni ?i premii speciale;

– juriul va cuprinde profesori de înv???mântul universitar ?i preuniversitar, din diverse zone ale ??rii care vor fi desemna?i prin consultarea dintre S?IR ?i Facultatea de Istorie,

– pre?edintele juriului va fi Decanul Facult??ii de Istorie;

– un num?r de 41 de câ?tig?tori jude?eni ?i patru din Bucure?ti vor participa la Tab?ra Centenar desf??urat? în luna iulie/august 2018; profesorii elevilor premia?i la nivel na?ional premiile I-III pot participa la tab?ra de var?; prin tragere la sor?i al?i doi profesori care au avut elevi înscri?i în fazele locale, jude?ene vor fi desemna?i s? participe la tab?ra de var?;

– în cadrul etapei na?ionale va fi organizat? ?i o Dezbatere cu tema: „Înv???mântul românesc preuniversitar în contextual Centenarului”. Vor participa la dezbatere profesorii înso?itori ai elevilor prezen?i la etapa na?ional? precum ?i responsabilii locali ?i regionali ai concursului.

Tematica dezbaterii: activit??ile curriculare ?i extracurriculare desf??urate, experien?e pozitive/experien?e negative; propuneri de proiecte; propuneri în vederea ridic?rii calit??ii înv???mântului preuniversitar etc.

Cazarea ?i masa vor fi asigurate de Universitatea din Bucure?ti.

Precizare important? pentru profesorii participan?i:

Profesorii ai c?ror elevi vor fi desemna?i câ?tig?tori la nivel jude?ean (premiul I) ?i implicit vor intra în faza na?ional? a proiectului vor primi adeverin?? de membri ai echipei na?ionale de proiecte, dar ?i alte premii. To?i profesorii vor primi diplom? de participare în cadrul proiectului S?IR, precum ?i adeverin?? de membri ai echipei jude?ene a proiectului.

Calendar

– 17 februarie – 2 aprilie 2018: instruirea, preg?tirea teoretic? ?i selec?ia elevilor care vor fi desemna?i s? participe la competi?ia de nivel jude?ean;

– 15-25 aprilie 2018: transmiterea la nivel jude?ean a lucr?rilor care vor intra în competi?ia jude?ean?;

– 26 aprilie – 10 mai 2018: jurizarea ?i transmiterea la nivel na?ional a câ?tig?torilor jude?eni;

– 10 mai 2018: publicarea pe site-ul S?IR/ al U.B. a rezultatelor concursurilor jude?ene;

– 10 mai -15 iunie 2018: preg?tirea teoretic? pentru etapa na?ional?;

– 25-29 iunie 2018: sus?inerea concursului na?ional la Facultatea de Istorie din cadrul Universit??ii din Bucure?ti (ziua va fi stabilit? ulterior) ?i publicarea pe site-ul S?IR/UB a rezultatelor;

– 25-29 iunie 2018: premierea la Universitatea Bucure?ti a câ?tig?torilor concursurilor – (participan?ii ?i profesorii acestora);

– iulie – august 2018: participarea elevilor câ?tig?tori în cadrul Taberei de var? Centenar;

Nota bene: detaliile ?i data desf??ur?rii Taberei de Var? vor fi comunicate ?i depind de semnarea în lunile ianuarie-martie 2018 a acordului cadru cu Ministerul Tineretului ?i Sportului.

Ghid Familia Mea in Timpul Primului Razboi Mondial si Marii Uniri

Calendar

Afis proiect

Comunicat de presa