Scoala Internationala de Vara „Geopolitica”

?coala Interna?ional? de Var? „GeoPolitica”

– edi?ia a XV-a, 2017 –

desf??urat? sub auspiciile Consulatului General al României din Cern?u?i

„Trilaterala ROMÂNIA – UCRAINA – MOLDOVA:

diploma?ie, strategii de securitate, competitivitate, parteneriate”


INFORMATII GENERALE

Cursurile ?colii de var? se adreseaz? studen?ilor, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice, anali?tilor specializa?i în securitate ?i rela?ii interna?ionale, jurnali?tilor ?i oamenilor de afaceri.

Cursul contribuie la dezvoltarea personal? a participan?ilor, cuno?tin?ele dobândite fiind utile în cariera profesional? curent? a acestora. ?coala Interna?ional? de var? î?i propune s? ofere o baz? ?tiin?ific? persoanelor care doresc s? se specializeze în rela?ii interna?ionale, geopolitic?, strategie, cercetare, analiz? ?i sintez?, activit??i universitare.

Programul de instruire va fi sus?inut de diploma?i, cadre universitare ?i anali?ti în securitate ?i politic? extern? turci ?i români.

Cursurile vor fi sus?inute în limba român? ?i/sau ucrainean?.

PERIOADA SI LOCUL DE DESFASURARE

Modulul I: Trilaterala ROMÂNIA – UCRAINA – MOLDOVA: Diploma?ie ?i bun? guvernare

9-14 iulie 2017 – Universitatea „?tefan cel Mare” din Suceava

Taxa de participare = 250 RON

– 09 iulie – sosirea la Suceava ?i cazarea (în func?ie de locurile disponibile, în ordinea înscrierii) la c?minul Universit??ii „?tefan cel Mare”

– 10-12 iulie: cursuri la Universitatea „?tefan cel Mare”

– (op?ional) întâlnire cu reprezentan?ii Uniunii Ucrainene din România la Consiliul Local Siret

– (op?ional) excursie de studii în mun. Suceava ?i împrejurimi

– 13 iulie: prezent?ri cursan?i ?i decernarea Diplomelor de Absolvire la Universitatea „?tefan cel Mare”

– 14 iulie – deplasarea spre Cern?u?i cu transport public (Autogara Suceava, aprox. 30 RON)

Modulul II: Trilaterala ROMÂNIA – UCRAINA – MOLDOVA: Geopolitic? ?i strategii de securitate

14-19 iulie 2017 – Universitatea Na?ional? „Yurii Fedkovych” – Cern?u?i

Taxa de participare = 250 RON

– 14 iulie – sosirea la Cern?u?i ?i cazarea (în func?ie de locurile disponibile, în ordinea înscrierii) la c?minul Universit??ii Na?ionale „Yurii Fedkovych”

– 14 iulie: Cafeneaua „GeoPolitica” – Centrul Cultural Român „Eusta?iu Hurmuzache”

– 15-17 iulie: cursuri la Universitatea Na?ional? „Yurii Fedkovych”

– (op?ional) excursie de studii Cern?u?i

– (op?ional) excursie de studii Kamenitza Podolskiy ?i Hotin

– 18 iulie: prezent?ri cursan?i ?i decernarea Diplomelor de Absolvire la Universitatea Na?ional? „Yurii Fedkovych” – Cern?u?i

– 19 iulie: deplasarea spre Suceava cu transport public (aprox. 200 grivne, 1 euro = 28 grivne)

ORGANIZATORI

Asocia?ia de Geopolitic? „Ion Conea”

Universitatea „?tefan cel Mare” – Suceava

Universitatea Na?ional? „Yurii Fedkovych” – Cern?u?i

Centrul Regional de Cercetare ?i Analiz? a Riscurilor Transfrontaliere – Suceava

Revista GeoPolitica

INVITA?I

o E.S. Domnul Mihai GRIBINCEA – Ambasadorul Republicii Moldova în România

o E.S. Doamna Eleonora MOLDOVAN – Consulul General al României la Cern?u?i

o Ministru Extraordinar ?i Plenipoten?iar, Gl. prof. hab. dr. Teofil RENDIUC – Director al Institutului Bunei Vecin?t??i, Kiev

o Col. dr. Georgiy OLKHOVSKIY – Reprezentant Ambasada Ucrainei din România

o Prof. univ. dr. Ing. Valentin POPA – Rectorul Universit??ii „?tefan cel Mare” din Suceava

o Prof. univ. dr. Stepan MELNYCHUK – Rectorul Universit??ii Na?ionale „Yurii Fedkovych”, Cern?u?i

o Prof. univ. dr. ?tefan PURICI – Pro-rectorul Universit??ii „?tefan cel Mare” din Suceava

o Dr. Marin GHERMAN – jurnalist de politic? extern?, Cern?u?i

o Prof. dr. Romeo ISTRATI – Pre?edintele Centrului Regional de Cercetare ?i Analiz? a Riscurilor Transfrontaliere Suceava

o Prof. univ. dr. Marian Zhytaryuk – Facultatea de Jurnalism, Departamentul de pres? str?in? ?i informare, Universitatea Ivan Franko Na?ional? Lviv

o Prof. univ. dr. Anatoliy KRUGLASHOV – Head of the Department of Political Science and Public Administration, Yurii Fedkovych Chernivtsi National University

o Prof. dr. Ilhor MELNYCHUK – Associated Professor Department of Political Science and State Government in Chernivtsi National University, Ukraine

o Prof. dr. Liubov MELNYCHUK – Directorul Centrului de Studii în Limba Român? al Universit??ii Na?ionale „Yurii Fedkovych”, Cern?u?i

o Mihai MIHAESCU-ANIUK – Pre?edintele Organiza?iei Locale Siret a Uniunii Ucrainenilor

o Conf. univ. dr. Florin PINTESCU – Facultatea de Istorie ?i Geografie, Catedra de Istorie ?i Rela?ii Interna?ionale, Universitatea „?tefan cel Mare” Suceava

o Prof. dr. hab. Ludmila RO?CA – Centrul European de Informare ?i Comunicare, Chi?in?u, Republica Moldova

o Dr. Dmytro SAVIUK – Director Executiv, Institutul de Dezvoltare ?i Democratizarea, Cern?u?i

o Prof. dr. Vasile SIMILEANU – prof. as. Facultatea de Rela?ii Economice Interna?ionale –ASE, Director Fondator al Revistei GeoPolitica

o Col. (r) dr. Vasile URSACHE – Centrul Regional de Cercetare ?i Analiz? a Riscurilor Transfrontaliere Suceava

o Andriy Voloshyn – Membru al grupului consultativ al Institutului Na?ional pentru Studii Strategice al Administra?iei Preziden?iale din Ucraina, Lviv

o Vasyl ZOBOLOTNIUK – Guvernoratul Cern?u?i

o Conf. dr. Vitaliy YURCHUK – Centrul de Cercetare pentru Cooperare Interna?ional? ?i Regional? din Lviv. Ucraina

Diploma?i români ?i str?ini, cadre universitare, exper?i ?i anali?ti din România, Ucraina ?i din Republica Moldova.

CURSURILE SE ADRESEAZ? CELOR CARE:

? Doresc s? aprofundeze aspecte legate de geopolitica ?i geostrategia, economia ?i cultura regiunii, precum ?i strategiile României, Ucrainei ?i Republicii Moldova;

? Doresc s? se perfec?ioneze în rela?ii interna?ionale, geopolitic?, geostrategie, economie, analiz? ?i sintez?, activit??i universitare;

? Doresc s? se implice în cercet?ri de geopolitic? aplicat?;

BENEFICII

o Aprofundarea strategiilor regionale de dezvoltare a parteneriatelor strategice, politice, economice ?i militare;

o Prezentarea de idei ?i instrumente de cre?tere a competitivit??ii ?i inov?rii în plan regional;

o Asisten?? de specialitate pentru redactarea unei analize geopolitice;

o Asisten?? de specialitate pe probleme privind rela?iile interna?ionale, evolu?iile geopolitice ?i economice cât ?i ale securit??ii regionale.

GRUPA DE FORMARE

15-24 cursan?i

PERIOADA DE ÎNSCRIERE

Termen limit?: 5 iulie 2017

ÎNSCRIEREA

Parcurgerea etapelor de înscriere asigur? un loc în grupa de formare. Admiterea la curs se face în ordinea primirii solicit?rilor ?i pe m?sura finaliz?rii etapelor de înscriere:

1. Completarea ?i transmiterea Formularului de înscriere, înso?it de Curriculum Vitae, copie CI, rezumatul comunic?rii ?tiin?ifice (pe una din temele puse în discu?ie).

Formularul de înscriere ?ine loc de contract.

Rezumatul va cuprinde:

Tema, textul propriu-zis în limba român? ?i/sau englez?, cuvintele cheie ?i bibliografia, numele ?i prenumele autorului / cursantului.

2. Primirea acceptului coordonatorului, pentru rezervarea locului ?i temei comunic?rii ?tiin?ifice.

Aten?ie!

Admiterea la curs se face în urma analizei dosarului trimis de c?tre aplicant, prin e-mail la: geopolitica.magazine@gmail.com, geopolitica.magazine@yahoo.com sau depus personal.

3. Achitarea taxei de participare de 500 RON (250 RON / modul) în contul Asocia?iei de Geopolitic? „Ion Conea” Cod fiscal 14993605, Cont: RO89 RNCB 0067 0048 0100 0001- BCR – filiala Dr. Felix, Bucure?ti.

4. Transmiterea confirm?rii de plat? prin e-mail.

5. Rezervarea caz?rii, în ordinea înscrierii, în limita locurilor disponibile.

PARTICIPAREA LA CURS

Accesul în sala de curs este admis numai cursan?ilor înscri?i!

Prezen?a la curs este obligatorie.

Înregistrarea a mai mult de 20% absen?e din durata total? a cursurilor conduce la pierderea dreptului cursantului de a absolvi cursul.

DOCUMENTE DE CALATORIE

V? rugam s? v? asigura?i c? documentele de c?l?torie, cartea de identitate sau pa?aportul, nu prezint? urme de deteriorare a elementelor de siguran??.

Cet??enii romani pot calatori in statele membre ale Uniunii Europene, Spa?iului Schengen ?i Spa?iului Economic European cu cartea de identitate sau pa?aportul în curs de valabilitate. Pentru a verifica lista statelor care permit intrarea pe baza c?r?ii de identitate, lista statelor membre UE, Schengen ?i Spa?iul Economic European, va rug?m s? consulta?i site-ul Politiei de Frontier? www.politiadefrontiera.ro sau al Ministerului de Externe www.mae.ro/travel-conditions.

Pentru toate celelalte state din afara Uniunii Europene ?i pentru acele state pentru care cet??enii romani nu au nevoie de viz? de intrare, accesul se face pe baza pa?aportului valabil cel pu?in 6 luni de la data termin?rii c?l?toriei. Pentru a consulta lista statelor pentru care nu este necesara viza de intrare accesa?i site-ul Poli?iei de Frontier? www.politiadefrontiera.ro sau al Ministerului de Externe www.mae.ro/travel-conditions.

Pentru ??rile în care cet??enii au nevoie de viza de intrare, este necesar pa?aportul valabil cel pu?in 6 luni de la data termin?rii c?l?toriei. Anumite state nu permit accesul cu pa?aport temporar sau nu aplica vize pe pa?apoarte temporare, de aceea v? rug?m s? consulta?i serviciul consular al ??rii în care inten?iona?i s? face?i deplasarea sau solicita?i acest lucru agentului dvs. de turism.

INFORMATII UTILE REFERITOARE LA TRANSPORTUL CU AUTOCARUL

Cursan?ii au obliga?ia s? se prezinte la locul de îmbarcare cu minim 20 minute înainte de ora pentru plecare sau transfer.

Cursan?ii au obliga?ia de a men?ine cur??enia în autocar pe tot parcursul deplas?rii. În autocar nu este permis fumatul, consumul de b?uturi alcoolice ?i produse alimentare. Buzunarul de plas? din fata scaunului dumneavoastr? este destinat p?str?rii de pliante, bro?uri sau h?r?i. V? rug?m s? nu p?stra?i aici sticle de plastic sau obiecte voluminoase. Sticlele de plastic, bagajele de mâna sau alte obiecte voluminoase se depoziteaz? în spa?iul special amenajat, deasupra scaunelor.

DIPLOME

Organizatorii elibereaz?, pentru fiecare modul în parte:

? Diploma de absolvire pentru cursan?ii care au îndeplinit criteriile de prezen?? ?i au sus?inut comunicarea ?tiin?ific?.

? Certificat de participare ce atest? parcurgerea programului de baz? de formare pentru cursan?ii care au participat la curs în propor?ie de 80% ?i nu au sus?inut comunic?ri ?tiin?ifice.

? Adeverin?? care atest? num?rul de ore efectuate pentru cursan?ii înscri?i care au prezen?? sub 80%.

TAXA DE PARTICIPARE INCLUDE:

o O parte din costurile de organizare aferente cursului;

o Mapa de lucru (Programul ?colii Interna?ionale de Var?, Materiale în format electronic puse la dispozi?ie de organizatori ?i participan?i, etc.);

o Publicarea lucr?rilor care întrunesc rigorile ?tiin?ifice – Comunicarea ?tiin?ific? (maxim 10 pagini) în Proceedings-ul ?colii Interna?ionale de Var?;

o Un exemplar din Proceedings-ul ?colii Interna?ionale de Var? (termenul de editare ?i tip?rire a acestuia va fi comunicat de c?tre organizatori);

CONTACTE:

Coordonator – Asocia?ia de Geopolitic? Ion Conea: Dr. Vasile SIMILEANU

Coordonator – Universitatea „?tefan cel Mare” Prof. univ. dr. ?tefan PURICI

Coordonator – Universitatea Na?ional? „Yurii Fedkovych” Dr. Liubov MELNYCHUK

Detalii ?i confirmare înscriere pe email:

geopolitica.magazine@gmail.com, geopolitica.magazine@yahoo.com,