Comunicat de pres?

Mar?i, 25 aprilie 2017, s-a desf??urat la Universitatea din Bucure?ti conferin?a de închidere a proiectului ”Digitizarea documentelor medievale din Arhivele Na?ionale ale României”.

Proiectul a fost implementat de Universitatea din Bucure?ti în parteneriat cu Arhivele Na?ionale ale României, Universitatea Babe?-Bolyai din Cluj-Napoca ?i Arhivele Na?ionale ale Norvegiei, fiind finan?at prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 în cadrul Programului PA16/RO12 Conservarea ?i revitalizarea patrimoniului cultural ?i natural.

Cu ocazia conferin?ei, to?i invita?ii – prof. univ. dr. Mircea Dumitru, Rectorul Universit??ii din Bucure?ti, dr. Ioan Dr?gan, Directorul Arhivelor Na?ionale ale României, conf. univ. dr. Florentina Ni?u, Decanul Facult??ii de Istorie, conf. univ. dr.Ionu? Costea de la Universitatea Babe?-Bolyai ?i consilier Lorena Popescu din partea Unit??ii de Management a Proiectului din Ministerul Culturii ?i Identit??ii Na?ionale – au subliniat importan?a proiectului pentru cercetarea istoriei medievale ?i pentru conservarea patrimoniului cultural.

Partenerii din Norvegia – Inga Bolstad, Director General al Arhivelor Na?ionale ale Norvegiei ?i Ole Gausdal, coordonator rela?ii interna?ionale – au transmis prin mesaje video felicit?ri echipei de proiect ?i s-au declarat mul?umi?i ?i impresiona?i de acest parteneriat.

Doi tineri istorici – drd. Rebeca Dologa ?i drd. Dorel ?uinea, exper?i paleografi care au prelucrat mii de documente de-a lungul implement?rii proiectului, au subliniat importan?a proiectului pentru dezvoltarea lor profesional? ca istorici ?i ?i-au exprimat speran?ele lor într-o cunoa?tere mai avansat? a istoriei medievale prin utilizarea documentelor digitizate în baza de date.

Coordonatorul proiectului, conf. univ. dr. Marius Diaconescu, a prezentat rezultatele proiectului ?i a mul?umit echipei de proiect, format? în majoritate din tineri – exper?i paleografi, arhivi?ti, operatori de scaner ?i personal administrativ. A eviden?iat rolul proiectului în dezvoltarea resurselor umane: mai important? decât baza de date realizat? în proiect este resursa uman? format?, ace?ti tineri istorici, 10 exper?i paleografi din Bucure?ti ?i Cluj-Napoca, care ?i-au perfec?ionat cuno?tin?ele de paleografie latin? ?i de istorie medieval? ?i sunt viitorii istorici, care vor studia, cerceta ?i scrie despre istoria medieval? a românilor. Ca manager de proiect a avut încredere în tineri, care la începutul proiectului erau studen?i la master sau doctoranzi, ?i este foarte mul?umit de presta?ia lor în echipa de proiect.

În cadrul proiectului au fost digitizate toate documentele anterioare anului 1600 p?strate în Arhivele Na?ionale ale României, indiferent de forma de p?strare – original, copie sau rezumat. În total au fost scanate 39.850 unit??i arhivistice în arhivele centrale ?i jude?ene, cele mai multe documente fiind la Serviciul Jude?ean Cluj al Arhivelor Na?ionale, cu 20.000 unit??i arhivistice. Prin prelucrarea acestor unit??i arhivsitice rezult? circa 55.000 de documente, datorit? copiilor ?i rezumatelor.

Documentele pot fi cercetate în baza de date www.arhivamedievala.ro, realizat? în acest proiect. Exist? mai multe c?i de c?utare, dup? cuvinte cheie, dup? nume de persoane sau localit??i, dup? numele fondului arhivistic, dupa dat? sau interval de timp etc.

Baza de date va permite o cunoa?tere mai bun? a istoriei românilor, ungurilor ?i a sa?ilor, dar ?i a altor popula?ii care au tr?it în Evul Mediu în Transilvania, ?ara Româneasc? ?i Moldova: romi, ucrainieni, sârbi, greci, bulgari, polonezi etc.

Documentele ofer? o varietate de informa?ii, de la cele despre istoria politic?, economic? sau social?, pân? la cele despre via?a cotidian?.

De exemplu, preo?ii sa?i din Capitlul din Sibiu îl considerau tiran pe Mihai Viteazul când acesta a unit Transilvania cu ?ara Româneasc? ?i erau foarte bucuro?i când voievodul român a fost înfrânt la Mir?sl?u de o?tile generalului Basta ?i ale nobilimii ardelene. Tot referitor la Mihai Viteazul, este interesant? o scrisoare particular? a unui nobil din Transilvania, Gaspar Kornis, care îl numea ”principele meu” pe marele voievod.

Via?a cotidian?, în special în ora?ele s?se?ti Bistri?a, Sibiu ?i Bra?ov, va putea fi mai bine cunoscut? de acum înainte datorit? protocoalelor de împ?r?ire a mo?tenirilor sau a celor d ejudecat?. De exemplu, la Bistri?a, un copil orfan era încredin?at de c?tre prim?ria ora?ului unui me?ter pentru cre?tere, dar trebuia s? îi asigure nu doar îmbr?c?minte ?i hran?, ci ?i educa?ie la ?coal?, iar averea s? o administreze în a?a fel încât s? i-o predea în întregime la majorat. Sau la moartea tat?lui, fiul preia averea, dar cu obliga?ia asumat? în scris de a-i asigura mamei v?duve o sum? de bani lunar?, pe lâng? hran?, îmbr?c?minte ?i ad?post, dar ?i medicamentele necesare. Un alt caz interesant este în 1600, când preo?ii sa?i din Capitlul Sibiu se împotrivesc c?s?toriei unei fete, considerat?, dup? înf??i?area ei fizic?, de o vârst? mult mai fraged? decât vârsta declarat?.

În cadrul proiectului au fost restaurate de c?tre restauratorii Arhivelor Na?ionale din Bucure?ti ?i Cluj-Napoca peste 1.000 documente, a c?ror stare de conservare era precar? ?i prin aceast? interven?ie au fost salvate de la distrugere.

Au fost create ?apte pagini de internet pentru ?apte arhive: Arhivele Na?ionale Istorice Centrale din Bucure?ti (www.arhivelenationale-centrale.ro), arhivele jude?ene din Cluj-Napoca (www.arhivelenationale-cluj.ro), Bra?ov (www.arhivelenationale-brasov.ro), Sibiu (www.arhivelenationale-sibiu.ro), Ia?i (www.arhivelenationale-iasi.ro), Baia Mare (www.arhivelenationale-maramures.ro) ?i Sfântu Gheorghe (www.arhivelenationale-covasna.ro).

Prin aceste pagini de internet se asigur? o ami bun? comunicare între Arhivele Na?ioanle ale României ?i cet??eni prin diversitatea informa?iilro despre serviciile oferite. Totodat?, prin sec?iunile de Muzeu Virtual ?i de Istorie local?, Arhivele Na?ionale ale României contribuie la o mai bun? cunoa?tere a istoriei locale.

Proiectul ”Digitizarea documentelor medievale din Arhivele Na?ionale ale României” este primul proiect de anvergur? de digitizare a documentelor istorice în România. Au fost descoperite mult mai multe documente decât cele estimate ini?ial (55.000 în loc de estimarea de 36.000), ceea ce va permite o mai bun? cunoa?tere a istoriei medievale. Baza de date www.arhivamedievala.ro este accesibil? gratuit tuturor celor interesa?i de istorie.

Conferen?iar universitar dr. Marius Diaconescu,

Manager proiect