Conferinta de inchidere a proiectului ”Digitizarea documentelor medievale din Arhivele Nationale ale Romaniei”

Universitatea din Bucure?ti organizeaz? Mar?i, 25 Aprilie 2017, conferin?a de închidere a proiectului ”Digitizarea documentelor medievale din Arhivele Na?ionale ale României”, implementat de Universitatea din Bucure?ti în parteneriat cu Arhivele Na?ionale ale României, Universitatea Babe?-Bolyai din Cluj-Napoca ?i Arhivele Na?ionale ale Norvegiei în perioada Decembrie 2014 – Aprilie 2017 în cadrul Programului PA16/RO12 ”Conservarea ?i revitalizarea patrimoniului cultural ?i natural”, finan?at prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.


Mar?i, 25 Aprilie 2017, ora 12,00, se va desf??ura conferin?a de închidere la Universitatea din Bucure?ti, Facultatea de Istorie, Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, etaj 1, Amfiteatrul Nicolae Iorga.


Programul conferin?ei:

Prof. univ. dr. Mircea Dumitru, Rector al Universit??ii din Bucure?ti

Un reprezentant al Ministerului Culturii (Unitatea de Management a Proiectului)

Dr. Ioan Dr?gan, director al Arhivelor Na?ionale ale României

Conf. univ. dr. Ionu? Costea, Universitatea Babe?-Bolyai

Conf. univ. dr. Marius Diaconescu, Universitatea din Bucure?ti, managerul proiectului – prezentarea proiectului ?i a bazei de date www.arhivamedievala.ro

Drd. Rebeca Dologa ?i drd. Dorel ?uinea – experien?a ca paleograf în proiect ?i perspectivele cercet?rii istoriei medievale cu ajutorul bazei de date www.arhivamedievala.ro (punct de vedere al tinerilor istorici implica?i în proiect)

Sesiune de întreb?ri din partea publicului ?i r?spunsuri referitoare la proiect ?i baza de date

Conferin?? de pres?


În cadrul proiectului au fost digitizate toate documentele emise pân? în anul 1600 p?strate în Arhivele Na?ionale ale României în original, copii, transumpturi sau rezumate ?i au fost restaurate peste 1.000 documente deteriorate. Totodat?, pentru facilitarea accesului publicului larg la documente au fost create 7 pagini de internet pentru Arhivele Na?ionale ale României din Bucure?ti (Arhivele Na?ionale Istorice Centrale), Cluj, Maramure?, Sibiu, Bra?ov, Covasna ?i Ia?i.


Baza de date www.arhivamedievala.ro este o noutate în România ?i va contribui esen?ial la cunoa?terea istoriei românilor, ungurilor, germanilor, romilor ?i a altor popoare care au convie?uit în acest spa?iu în secolele XII-XVI prin facilitarea accesului la sursele istorice. Metadatele aferente fiec?rui document – rezumat, indici onomastici, toponimici, de materii etc., precum ?i imaginile documentelor din baza de date sunt accesibile gratuit pe www.arhivamedievala.ro.


Sunt invita?i to?i cercet?torii, profesorii, studen?ii ?i to?i cei interesa?i de istorie, de arhive ?i de digitizarea lor.


De asemenea sunt invita?i to?i jurnali?tii interesa?i de subiect, f?r? s? fie necesar? nicio acreditare.


RECTOR,

Prof. univ. dr. Mircea Dumitru