Scoala Doctorala de Istorie – Sesiunea Nationala de Comunicari Stiintifice

?coala Doctoral? de Istorie din cadrul Facult??ii de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti are onoarea de a v? invita s? participa?i la Sesiunea Na?ional? de Comunic?ri ?tiin?ifice „Timp, spa?ii ?i mentalit??i. Istoria între concret ?i imaginar”. Evenimentul va avea loc pe data de 27 mai 2016 ?i se adreseaz? studen?ilor-doctoranzi la istorie ?i ?tiin?e conexe, din to?i anii de studiu ?i din toate centrele universitare din România.

Pentru a participa la sesiune, v? rug?m s? completa?i formularul de înscriere (ce poate fi accesat la adresa: http://goo.gl/forms/kL30tBC2Q8) pân? pe data de 8 mai 2016. Rezultatele selec?iei participan?ilor vor fi afi?ate pe site-ul www.istorie.unibuc.ro ?i comunicate prin e-mail pe data de 11 mai 2016. Confirm?rile participan?ilor trebuie transmise organizatorilor la adresa sesiune.sdi@gmail.com pân? pe data de 15 mai 2016. În cadrul festivit??ii de încheiere a evenimentului, to?i participan?ii vor primi o diplom? din partea Facult??ii de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti. De asemenea, în urma evalu?rii, cele mai bune lucr?ri vor fi publicate într-un volum ap?rut sub egida Editurii Universit??ii din Bucure?ti.

Nu se percepe tax? de participare. Pentru participan?ii din ?ar? vor fi asigurate serviciile de cazare.

Sunte?i bineveni?i la Facultatea de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti!