Metodologie – Mentor UB

METODOLOGIE

de acordarea a laptopurilor ca alta forma de sprijin pentru studentii Universitatii din Bucuresti în cadrul proiectului MENTOR UB: Platforma pilot de actiune integrata pentru cresterea incluziva a accesului la studii universitare si reducerea abandonului scolar

          Universitatea din Bucuresti prin intermediul celor 6 facultati parterene în proiect (Facultatea de Filosofie, Facultatea de Istorie, Facultatea de Matematica si Informatica, Facultatea de Psihologie si stiintele Educatiei, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, Facultatea de stiinte Politice) îsi propune sa sustina studentii înmatriculati la programele de studii universitare de licenta si masterat, învatamant cu frecventa, proveniti din medii defavorizate prin acordarea de laptopuri.

          Laptopurile se acord? studen?ilor în vârst? de pân? la 35 de ani, înmatricula?i la una dintre cele 6 facult??i partenere în proiect, pe baz? de concurs de selec?ie, în func?ie de situa?ia socio-economic? a familiei studentului ?i a criteriilor generale stabilite prin aceast? metodologie, cu rolul de a asigura condi?ii minime de subzisten?? pentru beneficiari, în vederea parcurgerii programelor de studii universitare la care sunt înscri?i.

Laptopurile, ca alte forme de sprijin, se vor acorda exclusiv pe perioada desf??ur?rii activit??ilor didactice, prin care se în?elege cursuri, seminare, laboratoare, proiecte, activit??i practice, sesiuni de examene.

         Beneficiarii laptopurilor pot fi:

a) studen?ii orfani de un p?rinte sau de ambii p?rin?i, precum ?i studen?ii proveni?i din case de copii sau plasament familial ?i care nu realizeaz? venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;

b) studen?ii care au depus dosare de burs? social?.

Laptopurile se vor acorda studen?ilor în urm?toarea ordine de priorit??i:

1)     studen?ii orfani de ambii p?rin?i,

2)      studen?ii proveni?i din case de copii sau plasament familial ?i care nu realizeaz? venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;

3)     studen?ii orfani de un p?rinte;

4)     studen?ii cu dosare de burs? social?.

Criterii de departajare

a). media de admitere (pentru anul I licen?? ?i master) ?i media din anul precedent (pentru anul II licen??);

b). media ob?inut? la BAC (anul I ?i II licen??); media anilor de studii de licen?? (anul I master);

c). anul de studii, în urm?toarea ordine: licen?? anul I, licen?? anul II, master anul I;

Dosarul de înscriere în cadrul procesului de selec?ie va con?ine:

–        cererea de înscriere semnat? ?i datat?;

–        scrisoarea de motiva?ie (maxim 2000 de caractere, se motiveaz?  necesitatea dobândirii unui computer)

–        dosarul de burs? social?;

–        copii de pe certificatul/certificatele de deces ale p?rintelui/p?rin?ilor, hot?r?rea privind darea în plasament, dac? este cazul;

–        declara?ie pe propria r?spundere c? nu va înstr?ina laptopul;

–        declara?ie pe propria r?spundere c? va returna laptopul dup? finalizarea studiilor (dup? absolvire ?i înainte de sus?inerea licen?ei/dizerta?iei);

Înscrierea la concursul de selec?ie în cadrul proiectului confirm? acceptarea integral? din partea candida?ilor a prevederilor prezentei Metodologii.

       Calendarul de desf??urare a concursului de selec?ie este acela?i cu cel de depunere al dosarelor pentru burse sociale

Aceast? metodologie a fost adoptat? în cadrul ?edin?ei echipei proiectului din data de 8 octombrie 2018.

Director proiect,

Prof. univ. dr. Ionela B?lu??

Comisie de concurs:

Pre?edinte: prof. dr Ionela B?lu??

Membri: Beatrice Alm??anu; Darie Cristea; Anca Dobrov??; Matei Gheboianu; Lilian Ciachir, Simona Tache (student)

Comisia de contesta?ii:

Pre?edinte: conf. dr. Florentina Ni?u

Membri:  Luciana Ghica; Cornel Mincu; Cristian Voica; Irina Zamfirache (studenta de la Istorie – nume)