Call for papers – EuroAtlantic Studies

Centrul de Studii Euro-Atlantice din cadrul Universit??ii din Bucure?ti lanseaz? apelul la contribu?ii pentru volumul Euro-Atlantic Studies num?rul 15/2018. Materialele trimise spre publicare trebuie s? fie redactate în limba englez?, s? nu dep??easc? 25 de pagini (A4, redactate cu fontul Times New Roman corp de 12, spa?ierea textului s? fie la 1,5 rânduri), s? respecte principiile de etic? academic?, inclusiv cele privind plagiatul, s? fie contribu?ii inedite ?i originale (materiale nepublicate), s? respecte normele academice în vigoare, în ceea ce prive?te aparatul critic. Materialele trebuie s? fie înso?ite de un rezumat în limba englez?. (abstract)

Totodat?, revista con?ine ?i o sec?iune de recenzii, iar pentru acestea condi?iile de redactare r?mân cele enun?ate mai sus, cu excep?ia num?rului de pagini care nu trebuie s? dep??easc? 3 pagini.Termenul limit? pân? la care pute?i trimite materialele dumneavoastr? este 15 iunie 2018.

Contribu?iile pot fi trimise la adresa de email:  contact@csea.ro