Selectie ERASMUS 2018-2019

Facultatea de Istorie anun?? scoaterea la concurs a unui num?r de 18 de burse Erasmus. În func?ie de punctajul ob?inut, vor exista ?i rezerve (rezervele vor avea posibilitatea de a ocupa pozi?ii finan?abile în eventualitatea retragerii unor titulari sau a supliment?rii fondurilor alocate programului Erasmus).

Procedura de selec?ie:

·       19-29 martie: depunerea dosarelor la secretariatul Facult??ii de Istorie

·       30 martie-3 aprilie: interviul (detaliile vor fi anun?ate ulterior)

·       4 aprilie: afi?area rezultatelor

 

Criterii generale de selectie:

·       calitate de student / masterand / doctorand la UB la cursuri regulate/la zi, în momentul selec?iei ?i pe durata stagiului;

·       absolvent cel pu?in al primului an de studii în momentul începerii mobilit??ii (pentru nivel licen??);

·       integrali?ti dup? ultima sesiune de examene (f?r? nicio restan??);

·       promovarea unui test de limb? strain? / cuno?tin?e lingvistice într-o limb? str?in?;

·       prezentarea unei scrisori de intentie / de motiva?ie într-o limb? str?in? ;

·       prezentarea unui curriculum vitae, obligatoriu în format Europass (într-o limb? str?in?).

·       prezentarea unui program de studiu prev?zut pentru stagiu.

 

Criterii specifice Facult??ii de Istorie:

•        media ?colar? de minimum 7,00 pentru licen?? ?i 7.50 pentru masterat ?i doctorat. Media ?colar? va include ?i rezultatele semestrului I al anului academic 2017-2018

 

Dosarul de concurs trebuie s? cuprind?:

·       Lista de op?iuni (maximum trei destina?ii pentru fiecare candidat), în ordinea descresc?toare a preferin?elor

·       Curriculum Vitae (obligatoriu în format Europass) într-o limb? de circula?ie interna?ional?

·       O scrisoare de inten?ie redactat? într-o limb? de circula?ie interna?ional? care s? cuprind? argumentele candidatului pentru ob?inerea unei burse Erasmus

·       Un plan al programului de studiu  propus de candidat pentru fiecare dintre destina?iile vizate

·       Diplome, atestate ?i alte documente relevante pentru candidatur?, inclusiv atestate lingvistice.

 

Preciz?ri:

·       Interviul va urm?ri reliefarea obiectivelor principale ale mobilit??ii Erasmus, va evalua nivelul cuno?tin?elor de specialitate ?i lingvistice, dar ?i capacitatea de adaptare a candidatului la un nou mediu cultural ?i educa?ional.

·       Punctajul final  va fi stabilit astfel:

o   20% – cuno?tin?e lingvistice

o   10% – media ?colar?

o   30% – evaluarea dosarului

o   40% – interviu

·       Criteriile de departajare sunt, în ordine: punctajul ob?inut la interviu, punctajul ob?inut pentru cuno?tin?ele lingvistice, punctajul ob?inut pentru situa?ia ?colar?,

·       Studen?ii din anul I (licen??) în momentul selec?iei, vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul II, cu condi?ia ca la finalul anului I s? fie integrali?ti (f?r? restan?e) ?i prezentarea la BE+ a adeverin?ei de la facultate care s? confirme acest lucru,

·       Studen?ii din ani terminali în momentul selec?iei, vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul I de master/doctorat, cu condi?ia admiterii la master ?i prezentarea la BE+ a adeverin?ei de la facultate care confirm? admiterea.

·       Rezervele trebuie s? preg?teasc? dosarul pentru plecare obligatoriu pe sem. II, devenind titulari de grant în cazul în care vor exista fonduri suficiente. Dac? rezervele doresc s? plece pe cont propriu (f?r? finan?are ERASMUS), acest lucru este posibil ?i trebuie comunicat.

·       În cadrul noului Program ERASMUS+, un student poate beneficia de un singur grant ERASMUS pe durata fiec?rui ciclu de studii (de ex.: un student care a beneficiat de stagiu ERASMUS pe durata studiilor de licen??, mai poate beneficia de un grant ERASMUS pe durata studiilor de masterat).

·       Candida?ii declara?i admi?i (titulari, rezerve, precum ?i bursierii cu grant zero) î?i vor depune dosarele la Biroul Erasmus+, la Rectorat, pân? cel târziu la data de 14 iunie 2018. Studen?ii trebuie s? verifice dac? universit??ile vizate nu au un termen-limit? de înscriere anterior acestei date. În acest caz, se vor încadra în acel termen ?i vor depune documentele necesare mai devreme.

·       Dac? exist? candida?i care vor s? plece pe cont propriu (grant zero), ace?tia trebuie s? participe la procedurile de selec?ie ?i trebuie s? se supun? acelora?i criterii de selec?ie

 

Nivelul grantului ERASMUS lunar:

 

Austria, Danemarca, Finlanda, Fran?a, Italia, Norvegia, Suedia, UK, Belgia, Croatia, Republica Ceh?, Cipru, Germania, Grecia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia

500 € / una

Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia

450 € / una

 

Finan?area ERASMUS este pentru 4 luni de stagiu ?i nu este destinat? acoperirii tuturor cheltuielilor din str?in?tate.

 

Pentru l?muriri suplimentare, îl pute?i contacta pe responsabilul Erasmus al Facult??ii de Istorie, lect. dr. Alin Matei, la adresa  alin.matei@istorie.unibuc.ro

 

Anexa – Institutii Partenere