Licenta septembrie 2017

Studen?ii din anul III, ciclul licen?? care au restan?e ?i care doresc s? sus?in? examenul de licen?? în septembrie 2017, sunt ruga?i s? trimit? o cerere adresat? Dnei. Decan Conf. Univ. Florentina NI?u în care s? specifice titlurile cursurilor la care au restan?e ?i numele profesorilor titulari ai cursurilor respective, la adresa: secretariat@istorie.unibuc.ro pân? la data de 25 august.

In Memoriam Prof. Dr. Mihai Maxim

Membrii Centrului de Studii Turce din Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucure?ti anun?? cu profund? triste?e încetarea din via?? a fondatorului, reputatul turcolog Mihai Maxim, la vârsta de 74 de ani. Profesor emerit al Facult??ii de istorie, Universitatea din Bucure?ti, director al Centrului de Studii Turce, director fondator al Institutului Cultural Român „Dimitrie Cantermir” din Istanbul (2005-2010) ?i membru de onoare al Academiei Turce de Istorie, profesorul Mihai Maxim, a l?sat în urma sa o oper? ?tiin?ific? dedicat? istoriei rela?iilor româno-otomane ?i a Imperiului otoman.

„ Sunt savan?i a c?ror via?? se confund? cu opera scris? pe care o las? posterit??ii. Al?i înv??a?i str?lucesc mai mult prin înrâurirea pe care o exercit? asupra colegilor lor de diverse genera?ii, stimuleaz? voca?ii ?i „fac ?coal?”. Mai rare sunt situa?iile când una ?i aceea?i persoan? se eviden?iaz? în egal? m?sur? pe amândou? acelea?i planuri. Profesorul Mihai Maxim este unul dintre aceste cazuri fericite” – scria prof. dr. Bogdan Murgescu în 2004, la publicarea volumului în Studii ?i cercet?ri de turcologie contemporan?. Omagiu Profesorului Mihai Maxim, coord. C?lin Felezeu, Cluj-Napoca, 2004.

Istoricul Mihai Maxim s-a n?scut 9 noiembrie 1943 la Vorniceni, jude?ul Boto?ani ?i a urmat cursurile liceale la Ia?i. În 1961 a devenit student al Facult??ii de Istorie de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Ia?i ?i din 1963 a primit o burs? pentru a se specializa în domeniul studiilor orientale în Uniunea Sovietic?. Astfel, ?i-a continuat studiile ini?ial la Facultatea de Studii Orientale a Universit??ii din Baku (Azerbaidjan), apoi la Universitatea „Lomonosov” din Moscova, unde s-a specializat în osmanistic? cu Ana S. Tveritinova. Din 1968 a devenit asistent stagiar la Facultatea de istorie a Universit??ii Bucure?ti, unde a îmbr??i?at cariera didactic? pân? la pensionare în 2011, fiind din 1976 asistent titular, lector universitar 1978, conferen?iar 1990 ?i profesor din 1993. În perioada 1969-1972 a urmat un stagiu de cercetare în Turcia, sub îndrumarea profesorului Halil Inalcik, care i-a devenit mentor pe via??. A fost visiting professor la Columbia University (1990-1991), Universitatea din Istanbul (1995-2001), Universitatea din Venetia (2002-2003), Universitatea Fatih din Istanbul. A fost coordonator ?tiin?ific pentru numero?i doctoranzi din Romania, Italia, Japonia, Turcia, Iran.

Cariera sa ?tiin?ific? a fost dedicat? studiului rela?iilor româno-otomane. A publicat peste 100 de titluri, între care volumele Culegere de texte otomane, 1974, Limba turco-osmana. Curs practic (1984, 1993, 2004), ??rile Române ?i Înalta Poarta.Cadrul juridic al relatiilor romano-otomane in Evul Mediu, 1993, L’Empire ottoman au nord du Danube et l’autonomie des Principautés Roumaines au XVIe siècle.?tudes et documents, Istanbul 1999, Noi documente turcesti privind Tarile Romane si Inalta Poarta (1526-1602), Br?ila, 2009. Cel mai recent volum publicat este Documente noi din arhivele turce?ti, Vol. I, Br?ila, 2016

În ciuda diverselor titluri academice ?i diplomatice pe care le-a avut de-a lungul vie?ii, Mihai Maxim a solicitat întotdeauna tuturor s? i se adreseze cu formula „Domnul Profesor”, considerând c? func?iile vin ?i trec, dar voca?ia de profesor este pe via??. „Cer colaboratorilor mei s? nu îmi spun? domnul director, ci domnul profesor, pentru ca asta este ceea ce am iubit cel mai mult, ce r?mane stabil ?i ceea ce conteaz?”, spunea într-un interviu din 2011. Locul s?u favorit era la masa de lucru din Sala de Studiu a Arhivelor otomane din Istanbul, Ba?bakanl?k Osmanl? Ar?ivi.

„Daca ar fi s?-mi reiau via?a de la capat, a? alege f?r? cea mai mic? ezitare acela?i drum, adic? aceea?i aventura pasionant?, dureros de frumoas?, a cercet?rii ?tiintifice (a Adevarului, a arhivelor în primul rând) ?i a Catedrei universitare… Nimic nu se compara cu bucuria unei noi descoperiri, fie in domeniul ideilor, fie al documentelor, fie al sufletelor tinere, doritoare de nou, de puritate, de perfec?iune.” Profesorul Mihai Maxim (9 noiembrie 1943 – 3 august 2017)

Sincere condolean?e familiei, suntem al?turi de doamna Maxim ?i fiul lor, Liviu în aceste momente dificile.

Ba??n?z sa? olsun, Hocam! Dumnezeu s? v? odihneasc? în pace, Domnule Profesor!

Restituire taxa admitere

Candida?ii care au participat la concursul de admitere din sesiunea iulie 2017, admi?i la tax? ?i care ulterior au trecut la buget, vor putea ridica chitan?ele de la secretariat în perioada 02.10.2017-13.10.2017 (în intervalul programului cu publicul) în baza c?rora î?i pot recupera suma depus?.
Titularii chitan?elor care au un cont personal deschis la orice banc? îl pot aduce la secretariat pentru a li se vira banii în cont.
Chitan?ele ridicate vor trebui depuse la Facultatea de Drept (Bd. Mihail Kogalniceanu 36-46), Serviciul Financiar(demisol).

SECRETARIATUL
Facultatea de Istorie