Program cursuri pregatire Bacalaureat ISTORIE

4 martieIntroducere


11 martie, orele 10.00

Romanitatea românilor în viziunea istoricilor care sunt principalii istorici ?i umani?ti care au scris pe marginea acestei teme, care sunt principalele teorii cu privire la romanitatea românilor ?i care sunt motivele pentru care acestea au fost create ?i dezvoltate;

18 martie, orele 15.00

Autonomii locale ?i institu?ii centrale în spa?iul românesc (secolele IX-XVIII) – procesul de întemeiere al celor trei ??ri române?ti: ?ara Româneasc?, Moldova ?i Transilvania, precum ?i cele mai importante institu?ii medievale (domnia, biserica, sfatul domnesc etc.);

25 martie, orele 10.00

Spa?iul românesc între diploma?ie ?i conflict în Evul Mediu ?i la începuturile modernit??ii – domnitorii români – Mircea cel B?trân, Iancu de Hunedoara, Vlad ?epe?, Mircea cel B?trân, Mihai Viteazul – ?i eforturile diplomatice ?i armate întreprinse de ace?tia pentru a p?stra autonomia ??rilor române?ti;

1 aprilie, orele 10.00

Statul român modern de la proiect politic la realizarea României Mari (secolele XVII-XX). România ?i concertul european; de la „criza oriental?” la marile alian?e ale secolului XX – proiectele politice din secolele XVIII- XIX, Unirea din 1859, domnia lui Alexandru Ioan Cuza, cucerirea Independen?ei precum ?i Marea Unire de la 1 decembrie 1918;

8 aprilie, orele 10.00

România ?i concertul european; de la „criza oriental?” la marile alian?e ale secolului al XX-lea r?zboiul Crimeii, Congresul de pace de la Paris, Congresul de la Berlin, R?zboaiele balcanice ?i Primul R?zboi Mondial;

vacan?a de Pa?te


22 aprilie, orele 10.00

Secolul XX – între democra?ie ?i totalitarism. Ideologii ?i practici politice în România ?i în Europaprincipalele ideologii care s-au dezvoltat în perioada interbelic?; care au fost metodele prin care acestea s-au impus în diferite ??ri, cum ?i în cel fel acestea s-au pr?bu?it sau, dimpotriv?, s-au consolidat în urma Celui De-al Doilea R?zboi Mondial;


29 aprilie, orele 10.00

România postbelic?. Stalinism, na?ional-comunism ?i disiden?? anticomunist?România comunist?: instalarea comunismului, regimul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej ?i cel al lui Nicolae Ceau?escu precum ?i cele mai importante m?suri economice, sociale ?i politice luate în timpul regimului communist;


6 mai, orele 10.00

România în perioada R?zboiului Rece – pozi?ia avut? de conduc?torii comuni?ti în r?zboiul dintre democra?ie ?i comunism.

13 mai, orele 10.00

Construc?ia democra?iei posdecembriste – este important aici s? cuno?ti evenimentele întâmplate imediat dup? c?derea comunismului în 1989 ?i care sunt caracteristicile regimului democratic proasp?t impus;


20 mai, orele 10.00

Constitu?iile din România – care au fost principale Constitu?ii ale statului român ?i care sunt principalele caracteristici ale acestora;

30 mai –Test final. Simularea examenului de Bacalaureat


Activit??i propuse pentru fiecare întâlnire:

  • Expunere/discu?ii pe tema propus?;
  • Analiz? variante subiecte Bacalaureat;
  • Tem? pentru acas?: rezolvarea unei variante de subiect Bacalaureat (corectitudinea rezolv?rii urmeaz? a fi verificat? ulterior).