Cursuri gratuite de preg?tire pentru Bacalaureat la Facultatea de Istorie – Universitatea din Bucure?ti

Facultatea de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti, în colaborare cu Inspectoratul ?colar General al Municipiului Bucure?ti ?i Societatea de ?tiin?e Istorice din România, organizeaz? în premier? în perioada 4 martie-26 mai 2017 o serie de 10 cursuri de preg?tire pentru bacalaureat ISTORIE adresate tuturor elevilor de clasa a XII-a. Cursurile sunt oferite gratuit ?i se desf??oar? în zilele de sâmb?t? la Facultatea de Istorie, între orele 10.30-12.30. În cadrul fiec?rei întâlniri elevii asist? la prelegeri teoretice sus?inute de profesori de elit? din înv???mântul istoric preuniversitar ?i profesori ai Facult??ii de Istorie ?i lucreaz? pe variante ?i modele de teste pentru bacalaureat.

Primul curs s-a desf??urat sâmb?t?, 4 martie 2017, începând cu orele 10.00, în amfiteatrul Nicolae Iorga al Facult??ii de Istorie ?i s-a bucurat de o audien?? impresionant? format? din peste 150 de elevi de liceu. În deschidere, conf.dr. Florentina Ni?u, decanul Facult??ii de Istorie, a prezentat obiectivele urm?rite prin acest proiect: sprijinirea preg?tirii elevilor în vederea sus?inerii examenului de bacalaureat la istorie ?i a ob?inerii de rezultate cât mai bune; familiarizarea elevilor cu formatul ?i cerin?ele specifice pentru fiecare subiect de istorie în cadrul examenului de bacalaureat. Doamna decan Florentina Ni?u a prezentat de asemenea echipa care coordoneaz? acest proiect, mul?umind celor ?ase profesori de liceu ?i ?ase profesori universitari implica?i. Cea de-a doua parte a întâlnirii a fost dedicat? eseului pe subiect istoric, unul dintre punctele care se reg?sesc între subiectele de bacalaureat. Prof. Corneliu Riegler, de la Colegiul Na?ional Bilingv George Co?buc a prezentat elevilor regulile de redactare ale unui eseu ?i a exemplificat cu subiecte ?i texte din anii anteriori.

Cursurile vor continua pân? la sfâr?itul lunii mai, când va fi organizat ?i un test final-simulare a examenului de bacalaureat. Programul detaliat al întâlnirilor poate fi g?sit pe site-ul Facult??ii de Istorie: www.istorie.unibuc.ro

Desf??urarea acestui proiect organizat gratuit pentru elevii de clasa a XII-a a fost afectat? în mod regretabil de dezinteresul Prim?riei Generale a Bucure?tiului fa?? de procesul didactic ?i actul educa?ional. În pofida scrisorii deschise adresate Prim?riei de c?tre profesorii Facult??ii de Istorie prin care era sesizat? poluarea fonic? la care sunt expu?i în permanen?? din cauza evenimentelor muzicale din Pia?a Universit??ii ?i cursul de sâmb?t? s-a desf??urat pe ritmurile de rock ale repeti?iilor de la Festivalul Iubirii. La scrisoarea deschis? a universitarilor nu s-a primit niciun r?spuns. Elevii veni?i la Facultatea de istorie ca s? se preg?teasc? pentru bacalaureat au f?cut eforturi pentru a recepta informa?iile transmise de c?tre profesorii prezen?i, la fel ca ?i colegii lor mai mari, studen?ii, în zilele anterioare – transmite Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucure?ti.

Contact:

Adresa: Bd. Regina Elisabeta 4-12 Sector 5, cod 030018, Bucure?ti
Tel: 0213145389, 0213053708, 0213053709
Tel/Fax: 0213100680
Email: secretariat@istorie.unibuc.ro
Web: istorie.unibuc.ro