Pozitia membrilor comunitatii academice a Facultatii de Istorie – Universitatea din Bucuresti in legatura cu planurile-cadru pentru invatamantul gimnazial

Comunitatea academic? a Facult??ii de Istorie din cadrul Universit??ii din Bucure?ti urm?re?te cu interes dezbaterile generate de cele trei proiecte de planuri-cadru pentru înv???mântul gimnazial propuse de Ministerul Educa?iei Na?ionale ?i Cercet?rii ?tiin?ifice ?i Institutul de ?tiin?e ale Educa?iei.

Din analiza materialelor prezentate spre dezbatere se observ? c?, din p?cate, în toate cele trei proiecte de plan-cadru, Ariei curriculare III (”Om ?i societate”) îi sunt repartizate mai pu?in de 20% din totalul de ore. Aceast? sub-reprezentare vine în direct? contradic?ie cu scopurile educa?iei prev?zute în Legea Educa?iei Na?ionale, în care integrarea social? ?i formarea unei concep?ii de via?? bazate pe valorile umaniste sunt considerate esen?iale. De aceea, credem c? o cre?tere a num?rului de ore repartizate acestei arii curriculare ar putea asigura atingerea obiectivelor educative prev?zute în Lege. Prin urmare, apreciem c? ariei curriculare „Om ?i societate” ar trebui s?-i revin? minim 5-6 ore în clasele a V-a, a VI-a, a VII-a ?i 6-7 ore în clasa a VIII-a. Plecând de la aceast? modificare, propunem ca disciplinei Istorie s?-i fie alocate 2 ore pe s?pt?mân?, de la clasa a V-a pân? la clasa a VIII-a.

În acest moment, disciplina Istorie dispune de o singur? or? pe s?pt?mân? în înv???mântul gimnazial, iar propunerile înaintate spre dezbatere nu rezolv? nevoia de formare asigurat? de aceast? disciplin?. Dezechilibrul creat, spre exemplu, de alocarea pentru disciplina Istorie a câte 2 ore la clasele a V-a ?i a VIII-a ?i de câte 1 or? la clasele a VI-a ?i a VII-a în proiectul 3 elimin? ideea de coeren?? pe vertical? a înv???rii, ceea ce ar trebui s? constituie un principiu de baz? al acestor planuri-cadru. De asemenea, aceste propuneri creeaz? discrepan?e între num?rul de ore alocate ?i programa ?colar?, respectiv manuale, care au fost gândite pentru 2 ore pe s?pt?mân?, influen?ând în mod negativ calitatea actului didactic.

De aceea, consider?m ca un demers necesar alocarea de 2 ore pe s?pt?mân? disciplinei Istorie, în baza urm?toarelor argumente:

  • cre?terea num?rului disciplinelor studiate în gimnaziu de c?tre elevi a fragmentat cunoa?terea ?i nu permite o sistematizare ?i continuitate în înv??are. Un num?r mai mic de discipline ?i un set mai larg de con?inuturi ?i competen?e ar putea asigura necesara transdisciplinaritate;
  • programa ?colar? trebuie s? respecte ?i s? duc? la îndeplinire scopurile educa?iei, eviden?iate în Legea Educa?iei Na?ionale la articolul 4 astfel: b) integrarea social? ?i participarea cet??eneasc? activ? în societate; d) formarea unei concep?ii de via??, bazate pe valorile umaniste ?i ?tiin?ifice, pe cultura na?ional? ?i universal? ?i pe stimularea dialogului intercultural; e) educarea în spiritul demnit??ii, toleran?ei ?i respect?rii drepturilor ?i libert??ilor fundamentale ale omului; f) cultivarea sensibilit??ii fa?? de problematica uman?, fa?? de valorile moral-civice ?i a respectului pentru natur? ?i mediul înconjur?tor natural, social ?i cultural;
  • disciplina Istorie asigur? formarea de competen?e mai largi din domeniile social ?i cultural ?i permite elevilor în?elegerea ?i asumarea identit??ii locale, regionale, na?ionale sau universale pentru o mai bun? comunicare intercultural?, pentru în?elegerea contextului geo-politic actual, a?adar pentru un proces de înv??are integrat? a elevilor;
  • Istoria asigur? un cadru mental care permite elevilor s? aib? o perspectiv? diacronic? asupra omului ?i societ??ii;
  • cunoa?terea istoric? este esen?ial? în definirea identit??ii elevilor, printr-o asumare armonioas? a identit??ii locale sau regionale, a celei na?ionale ?i a celei europene.
  • într-o societate contemporan? în care tensiunile inter-culturale sunt tot mai prezente, cunoa?terea istoriei diverselor grupuri culturale constituie una din premisele absolut necesare dialogului.

Consider?m c? analiza atent? a structurii planului de înv???mânt gimnazial poate evita consecin?ele nefavorabile pe termen lung ale unei programe ?colare care nu corespunde cerin?elor educa?ionale contemporane. Introducerea a dou? ore de istorie la ciclul gimnazial ar fi, în aceast? perspectiv?, una dintre deciziile luate în favoarea elevului.