Burse masteranzi IICCMER

În cadrul programului de burse pentru masteranzi pe care îl organizeaz?, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului ?i Memoria Exilului Românesc (IICCMER) pune la dispozi?ia tinerilor cercet?tori un num?r de zece (10) burse în valoare net? de 800 lei pe lun?, acordate pe durata unui an universitar (9 luni).

Condi?ii de eligibilitate

Sunt eligibili pentru bursele IICCMER candida?ii în vîrst? de cel mult 35 de ani la momentul aplic?rii, înscri?i la studii de master în anul universitar 2015-2016, în cadrul unei universit??i acreditate din România. Nu sunt eligibili angaja?ii IICCMER.

Selec?ia proiectelor va fi realizat? de un juriu alc?tuit din personalit??i ale lumii academice române?ti ?i interna?ionale, forma

t prin decizia pre?edintelui executiv al IICCMER.

Tema proiectelor de cercetare propuse de c?tre candida?i trebuie s? se încadreze urm?toarelor direc?ii de

Bursa „Elisabeta Rizea”: Mecanismul sistemului represiv comunist ?i mi?carea de rezisten??.cercetare pe care IICCMER le dezvolt?:

  1. Bursa „Regele Mihai I”: Modul de organizare ?i func?ionare a institu?iilor responsabile pentru instalarea ?i perpetuarea regimului communist.
  2. Bursa „Monica Lovinescu”: Fenomenul exilului românesc, politica extern? a României în timpul regimului comunist.
  3. Bursa „Corneliu Coposu”: Via?a cotidian? în timpul regimului comunist din România.
  4. Bursa „Doina Cornea”: Retorica ?i propaganda ideologiei comuniste în domenii de impact public precum literatura, cinematografia, televiziunea, artele plastice, muzica.

    Pentru detalii accesa?i: http://www.iiccr.ro/index.html?lang=ro§ion=pre…