Lansarea selectiei pentru bursele ERASMUS

Facultatea de Istorie anunță scoaterea la concurs a unui număr de 17 burse Erasmus (5 luni/bursier). În funcție de punctajul obținut, vor exista și rezerve (rezervele vor avea posibilitatea de a ocupa poziții finanțabile în eventualitatea retragerii unor titulari sau a suplimentării fondurilor alocate programului Erasmus).

Procedura de selecție:

 • 29 martie-9 aprilie: depunerea dosarelor la secretariatul Facultății de Istorie
 • 11 aprilie: interviul (detaliile vor fi anunțate ulterior)
 • 12 aprilie: afișarea rezultatelor

Criterii generale de selectie:

 • calitatea de student / masterand / doctorand la UB la cursuri regulate/la zi, în momentul selecției și pe durata stagiului;
 • absolvent cel puțin al primului an de studii în momentul începerii mobilității (pentru nivel licență);
 • integralişti după ultima sesiune de examene (fără nicio restanță);
 • promovarea unui test de limbă straină / cunoștințe lingvistice într-o limbă străină (nivelul cunoștințelor lingvistice va fi verificat și cu ocazia interviului, dar există posibilitatea ca universitatea de destinație să solicite un atestat);
 • prezentarea unei scrisori de intentie / de motivație într-o limbă străină ;
 • prezentarea unui curriculum vitae, obligatoriu în format Europass (într-o limbă străină).
 • prezentarea unui program de studiu prevăzut pentru fiecare destinație vizată de candidat.

Criterii specifice Facultății de Istorie:

 • media școlară de minimum 7,00 pentru licență și 7.50 pentru masterat și doctorat. Media școlară va include și rezultatele semestrului I al anului academic 2018-2019.

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă:

 • Lista de opțiuni (maximum trei destinații pentru fiecare candidat), în ordinea descrescătoare a preferințelor
 • Curriculum Vitae (obligatoriu în format Europass) într-o limbă de circulație internațională
 • O scrisoare de intenție redactată într-o limbă de circulație internațională care să cuprindă argumentele candidatului pentru obținerea unei burse Erasmus
 • Un plan al programului de studiu  propus de candidat pentru fiecare dintre destinațiile vizate
 • Diplome, atestate și alte documente relevante pentru candidatură, inclusiv atestate lingvistice.

Precizări:

 • Interviul va urmări reliefarea obiectivelor principale ale mobilității Erasmus, va evalua nivelul cunoștințelor de specialitate și lingvistice, dar și capacitatea de adaptare a candidatului la un nou mediu cultural și educațional.
 • Punctajul final  va fi stabilit astfel:
  • 20% – cunoștințe lingvistice
  • 10% – media școlară
  • 30% – evaluarea dosarului
  • 40% – interviu
 • Criteriile de departajare sunt, în ordine: punctajul obținut la interviu, punctajul obținut pentru cunoștințele lingvistice, punctajul obținut pentru situația școlară,
 • Studenții din anul I (licență) în momentul selecției, vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul II, cu condiția ca la finalul anului I să fie integraliști (fără restanțe) și prezentarea la BE+ a adeverinței de la facultate care să confirme acest lucru,
 • Studenții din ani terminali în momentul selecției, vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul I de master/doctorat, cu condiția admiterii la master și prezentarea la BE+ a adeverinței de la facultate care confirmă admiterea.
 • Rezervele trebuie să pregătească dosarul pentru plecare obligatoriu pe sem. II, devenind titulari de grant în cazul în care vor exista fonduri suficiente. Dacă rezervele doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare ERASMUS), acest lucru este posibil și trebuie comunicat.
 • În cadrul noului Program ERASMUS+, un student poate beneficia de un singur grant ERASMUS pe durata fiecărui ciclu de studii (de ex.: un student care a beneficiat de stagiu ERASMUS pe durata studiilor de licență, mai poate beneficia de un grant ERASMUS pe durata studiilor de masterat).
 • Candidaţii declaraţi admişi (titulari, rezerve, precum și bursierii cu grant zero) îşi vor depune dosarele la Biroul Erasmus+, la Rectorat, până cel târziu la data de 12 iunie 2019. Candidații trebuie să verifice dacă universităţile vizate nu au un termen-limită de înscriere anterior acestei date. În acest caz, se vor încadra în acel termen și vor depune documentele necesare mai devreme.
 • Dacă există candidați care vor să plece pe cont propriu (grant zero), aceștia trebuie să participe la procedurile de selecție și trebuie să se supună acelorași criterii de selecție.

Nivelul grantului ERASMUS lunar:

Austria, Danemarca, Finlanda, Franța, Italia, Norvegia, Suedia, UK, Belgia, Croatia, Republica Cehă, Cipru, Germania, Grecia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia 520 € / una
Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia 470 € / una

Finanțarea ERASMUS este pentru 5 luni (150 de zile) / stagiu și nu este destinată acoperirii tuturor cheltuielilor din străinătate. Pentru lămuriri suplimentare, îl puteți contacta pe responsabilul Erasmus al Facultății de Istorie, lect. dr. Alin Matei, la adresa alin.matei@istorie.unibuc.ro