Call for Papers – Cultur?, identitate ?i con?inut digital în Secolul 21

Stimat? doamn?/ Stimate domn,

 

   V? invit?m s? participa?i cu o lucrare la evenimentul “Cultur?, identitate ?i con?inut digital în Secolul 21” din cadrul conferin?ei “eLearning ?i software educa?ional ”care se va desf??ura în perioada 19-20 aprilie 2018.   

   Workshop-ul, organizat sub coordonarea Universit??iii Na?ionale de Ap?rare Carol I  împreun? cu Facultatea de Istorie din cadrul Universit??ii Bucure?ti se desf??oar? sub semnul împlinirii unui secol de la desf??urarea Primului R?zboi Mondial. Dezbaterea ?tiin?ific? î?i propune s? urm?reasc? promovarea istoriei militare în spa?iul public, s? sus?in? initia?ive privind rolul media în construc?ia identitar?, cunoa?terea colectiv? din perspectiv? istoric?, cursuri de istorie on-line, dezvoltarea aptitudinilor de gândire critic? folosind materialul digital, tehnici de digitalizare, etc. 

   Titlul ?i abstractul lucr?rii se pot depune pân? la data de 14 decembrie 2017. Lucr?rile vor fi publicate în limba englez? în volumul conferin?ei care este indexat? Thomson ISI, CEEOL, Proquest ?i EBSCO.

   Mai multe informa?ii despre workshop-ul “Culture, Identity and Digital Content in the 21st Century” pot fi g?site la adresa: http://www.elseconference.eu/pages/view?page=workshop_identity .

 

dr. C?t?lin RADU

telefon: 0723847608

e-mail: office@elseconference.eu