Conferin?a de închidere ”Istorie digital? ?i informatizarea patrimoniului cultural”

Proiectul ”Istorie digital? ?i informatizarea patrimoniului cultural” are ca obiectiv general dezvoltarea unui program masteral interdisciplinar ?i inovativ la nivel mondial, în domeniul Istorie digital?, pentru îmbun?t??irea form?rii de calitate a resurselor umane, dezvoltarea calit??ii comunic?rii dintre mediul academic ?i cel privat, îmbun?t??irea serviciilor oferite studen?ilor ?i profesorilor în scopul cre?terii gradului de integrare a studen?ilor pe pia?a muncii, dezvoltarea rutelor flexibile de înv??are pe tot parcursul vie?ii, cre?terea accesului la educa?ie ?i formare prin promovarea re?elelor virtuale.

Obiectivul general al proiectului sus?ine obiectivul general al Programului Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, dezvoltarea capitalului uman ?i cre?terea competitivit??ii prin corelarea educa?iei ?i înv???rii pe tot parcursul vie?ii cu pia?a muncii ?i obiectivele Domeniului Major de Interven?ie 1/2. Axa Prioritar? 1 a POSDRU: 1. îmbun?t??irea programelor de licen?? ?i masterat în conformitate cu Cadrul Na?ional al Calific?rilor în Înv???mântul Superior ?i consolidarea invoc?rii, cooper?rii ?i a re?elelor între universit??i, mediul de afaceri ?i centrele de cercetare, Legea Educa?iei Na?ionale cu complet?rile aferente alinierii cu obiectivele Agendei Lisabona ?i Agendei Europa 2020.

Conferin?a de închidere a proiectului ”Istorie digital? ?i informatizarea patrimoniului cultural” va avea loc mar?i, 8 decembrie, ora 10:30 în Amfiteatrul Iorga.

V? a?tept?m cu drag!