Admitere Conversie Profesionala

În atenția candidaților înscriși la programul de Conversie Profesională

Toate dosarele depuse prin email sau/și fizic la facultate au fost declarate admise. Înscrierea și evaluarea dosarelor continuă și în luna septembrie (25 septembrie ultima zi de înscriere).

Înscrierea la programul de Conversie profesională se va desfășura on line sau/și la sediul Facultății de Istorie, în perioada iulie-septembrie 2020.

Pentru sesiunea iulie 2020, perioada de înscriere este 2-29 iulie 2020.

Actele necesare:

 • Formular tip de înscriere la concurs;
 • Cerere de înscriere tip;
 • Diploma de Bacalaureat:
 • Diploma de Licență și foaia matricolă;
 • Certificat de naştere;
 • Certificat de căsătorie sau de modificare a numelui, dacă este cazul;
 • Fotocopia cărţii de identitate;
 • Adeverinţă medicală din care să rezulte că aplicantul este apt pentru programul de conversie profesională şi care să conţină examenul clinic;
 • 1 fotografie încărcată și 3 fotografii ¾ cm,care vor fi depuse în dosar la secretariat, în momentul depunerii dosarului fizic;
 • Act care atestă plata taxei de admitere (ordin de plată, extras de cont, etc.);
 • Adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte disciplinele predate şi calitatea de cadru didactic;

Taxa de înscriere: 100 ron

 

Criteriile de admitere:

 • Candidatul să fie absolvent cu diplomă de licență a unui program de studii universitare acreditat;
 • Să fie încadrat în sistemul de învățământ preuniversitar;

Ierarhizarea se va face pe baza mediei de absolvire a studiilor de Licență (media aritmetică între media anilor de studiu și nota/media obținută la examenul de Licență). În cazuri de egalitate se va face departajarea prin media obținută la examenul de Bacalaureat.

Taxa de școlarizare se poate achita în contul:

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Cod fiscal: 4505502

BANCA: BCR, SECTOR 5

 Cont IBAN: RO92RNCB0076010452620301