Admitere Conversie Profesionala

CALENDAR ADMITERE 2021

Perioada înscrierilor:

1 septembrie – 22 septembrie 2021

Înscrierea se poate face online pe adresa secretariat@istorie.unibuc.ro sau fizic la secretariatul facultății între orele 10.00-14.00.

Actele necesare:

·  Diploma de Bacalaureat:

·  Diploma de Licență și foaia matricolă;

·  Certificat de naştere;

·  Certificat de căsătorie sau de modificare a numelui, dacă este cazul;

·  Fotocopia cărţii de identitate;

·  Adeverinţă medicală din care să rezulte că aplicantul este apt pentru programul de conversie profesională şi care să conţină examenul clinic;

·  1 fotografie încărcată și 3 fotografii ¾ cm,care vor fi depuse în dosar la secretariat, în momentul depunerii dosarului fizic;

·  Act care atestă plata taxei de admitere (ordin de plată, extras de cont, etc.);

·  Adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte disciplinele predate şi calitatea de cadru didactic;

Taxa de admitere – 100 lei

 Criteriile de admitere:

  • Candidatul să fie absolvent cu diplomă de licență a unui program de studii universitare acreditat;
  • Să fie încadrat în sistemul de învățământ preuniversitar;

Ierarhizarea se va face pe baza mediei de absolvire a studiilor de Licență (media aritmetică între media anilor de studiu și nota/media obținută la examenul de Licență). În cazuri de egalitate se va face departajarea prin media obținută la examenul de Bacalaureat.

Taxa de școlarizare se poate achita în contul:

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Cod fiscal: 4505502

BANCA: BCR, SECTOR 5

 Cont IBAN: RO92RNCB0076010452620301