Admitere Conversie Profesionala

Înscrierea la programul de Conversie profesională se va desfășura on line sau/și la sediul Facultății de Istorie, în perioada iulie-septembrie 2020.

Pentru sesiunea iulie 2020, perioada de înscriere este 2-29 iulie 2020.

Actele necesare:

 • Formular tip de înscriere la concurs;
 • Cerere de înscriere tip;
 • Diploma de Bacalaureat:
 • Diploma de Licență și foaia matricolă;
 • Certificat de naştere;
 • Certificat de căsătorie sau de modificare a numelui, dacă este cazul;
 • Fotocopia cărţii de identitate;
 • Adeverinţă medicală din care să rezulte că aplicantul este apt pentru programul de conversie profesională şi care să conţină examenul clinic;
 • 1 fotografie încărcată și 3 fotografii ¾ cm,care vor fi depuse în dosar la secretariat, în momentul depunerii dosarului fizic;
 • Act care atestă plata taxei de admitere (ordin de plată, extras de cont, etc.);
 • Adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte disciplinele predate şi calitatea de cadru didactic;

Taxa de înscriere: 100 ron

 

Criteriile de admitere:

 • Candidatul să fie absolvent cu diplomă de licență a unui program de studii universitare acreditat;
 • Să fie încadrat în sistemul de învățământ preuniversitar;

Ierarhizarea se va face pe baza mediei de absolvire a studiilor de Licență (media aritmetică între media anilor de studiu și nota/media obținută la examenul de Licență). În cazuri de egalitate se va face departajarea prin media obținută la examenul de Bacalaureat.

Taxa de școlarizare se poate achita în contul:

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Cod fiscal: 4505502

BANCA: BCR, SECTOR 5

 Cont IBAN: RO92RNCB0076010452620301