Admitere Conversie Profesionala

Perioada de înscriere: iunie-septembrie2 019

Dosarul de înscriere trebuie depus la secretariatul Facultății de Istorie și trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • Formular tip de înscriere la concurs;
 • Cerere tip;
 • Diplomade bacalaureat (copie simplă), însoțită de diploma în original pentruverificare;
 • Diplomade licenţă sau echivalentă (copie simplă) şi foaia matricolă (copie simplă),însoțite de  documentele în originalpentru verificare;
 • Certificatulde naştere (copie simplă), însoțit de original pentru verificare;
 • Adeverinţămedicală din care să rezulte că aplicantul este apt pentru programul deconversie profesională şi care să conţină examenul clinic;
 • Treifotografii tip buletin de identitate;
 • Adeverinţăde la locul de muncă din care să rezulte disciplinele predate şi calitatea decadru didactic;
 • Dosarplic;

Taxa de înscriere: 100 RON

Taxa de școlarizare: 3.100 RON (taxa de studii se poate plăti în 2 rate – prima rată până pe 25 octombrie 2019, cea de-a doua tranșă aferentă semestrului II se poate achita până la sfârșitul lunii februarie 2020)

Taxa de școlarizare se plătește la casieria Universității, situată, pentru moment, în cadrul Facultății de Drept sau în contul bancar (detalii mai jos),până la data de 25 octombrie 2019, aducerea chitanței/dovezii de plată (original și copie) la secretariat este obligatorie!

Casieria Universității din București (în aceeași clădire cu Facultatea de Drept), Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București (metrou Eroilor-Piața Operei).

Program casierie:

 luni-joi 10.00-14.00

vineri 10.00-12.00

Taxa de școlarizare se poate achita în contul:

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Cod fiscal: 4505502

BANCA: BCR, SECTOR 5

 Cont IBAN: RO92RNCB0076010452620301

Dovada de plată (ordin de plată/confirmarea transferului online, etc) se aduce la secretariat!

Criteriile de admitere:

 • Candidatul să fie absolvent cu diplomă de licență a unui program de studii universitare acreditat;
 • Să fie încadrat în sistemul de învățământ preuniversitar;

Ierarhizarea se va face pe baza mediei de absolvire a studiilor de Licență (media aritmetică între media anilor de studiu și nota/media obținută la examenul de Licență). În cazuri de egalitate se va face departajarea prin media obținută la examenul de Bacalaureat.