ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

ISTORIE - ISTORIA ARTEI - RELATII INTERNATIONALE SI STUDII EUROPENE

Admitere Septembrie 2017

 

 

Program de studiu

Forma de învațământ

Propuneri numar locuri

Subvenționate

Cu taxă

Istorie

IF

 

85 +2 rromi

ID

 

30

Istoria artei

IF

 

29 taxa + 1 rrom

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

IF

 

11 taxa + 1 rrom

Conditii de admitere:

Admiterea se face pe programe de studii. Pentru fiecare program de studiu se depune un dosar.

 

Criterii de admitere:

Scrisoare de intenție. Evaluarea se face pe baza calificativelor: <admis>, <respins>;

Media obținută la bacalaureat.

Criterii de departajare:

În cazul în care vor exista egalități între mediile candidaţilor clasaţi pe ultimul loc, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

 • nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat la Limba și literatura română;
 • nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la proba obligatorie a profilului urmat.

 

Calendarul admiterii:

4-11 septembrie- Inscrieri

12 septembrie - Evaluarea Dosarelor

13 septembrie - Anuntarea Rezultatelor

14-15, 18-20 septembrie - Confirmari

Program înscrieri:

LUNI - VINERI , orele 9.00 – 14.00

SÂMBĂTA - DUMINICA , orele 9.00 – 12.00

Taxa de admitere si de studii:

Taxa de admitere: 150 LEI /dosar de admitere depus;

Taxa de studii pentru locurile cu taxă: 3100 LEI.

 • TAXA DE ADMITERE PENTRU FACULTATEA DE ISTORIE SE POATE ACHITA LA :

• Sediul FACULTĂȚII DE ISTORIE ;

• În contul nr. RO92RNCB0076010452620301, deschis la BCR ;

• Online, pe site-ul Universității din București, la adresa www.po.unibuc.ro, selectând facultatea și tipul de taxă de admitere pe care doriți să o plătiți;

 

• Casieria Universității din București, Bd. Mihail Kogălniceanu ,nr.36-46, Sector 5, (Facultatea de Drept- demisol).

 • Persoanele care solicită scutirea de taxă de înscriere, la concursul de admitere, vor prezenta unul din următoarele documente:
  • copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinților ( în cazul orfanilor de ambii părinți);
  • adeverință de la casa de copii ( în cazul celor aflați în această situație);
  • adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali ;
  • adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București, pentru susținătorii legali ai candidatului.Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:
 1. Dosar plic;
 2. Cerere de înscriere tip (se obţine de la comisia de înscriere);
 3. Diploma de Bacalaureat în original (copie legalizată sau copie xerox) sau adeverinţă provizorie în original (copie legalizată sau copie xerox);
 4. Copie legalizată a certificatului de naştere sau copie xerox;
 5. Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul;
 6. Fotocopia cărţii de identitate;
 7. Adeverinţă medicală eliberată recent, din care să reiasă că viitorul student este apt pentru înscrierea la facultate (se obține de la medicul de familie);
 8. 4 fotografii tip buletin;
 9. Chitanţa cu taxa de admitere (se achită la casieria facultății);
 10. Scrisoare de intenţie - click pentru indicatii.

 

Istorie

Programul de pregătire a licenţei în istorie are două componente fundamentale : cursurile de pregătire istorică generală şi cursurile de specializare iniţială.

Pregătirea generală are ca obiectiv formarea unei culturi profesionale de bază, constituirea unui orizont istoriografic suficient de complex pentru ca în final absolvenţii să poată avea opţiuni cât mai numeroase. Această parte a programului cuprinde 26 de discipline cu durata unui semestru (aproximativ 14 unităţi de curs fiecare)

Pregătirea de specialitate iniţială constă într-o serie de cursuri numite opţionale şi speciale, dedicate unor chestiuni mai precis conturate şi mai aplicate decât cursurile generale introductive. Obiectivul acestei părţi a programului, care începe în anul al doilea, este acela de a-i ajuta pe absolvenţi să îşi aprecieze atitudinile pentru cercetare şi să îşi formeze câteva dintre abilităţile specifice acesteia

Studiul istoriei este un bun început într-o carieră dinamică, potrivită unui tânăr care îşi doreşte o profesie care să-l pună în valoare şi să-i păstreze pasiunea şi entuziasmul intelectual, în special acolo unde sunt cerute cunoştinţe generale solide şi înţelegerea profundă a relaţiilor sociale. Absolvenţii facultăţii funcţionează în prezent în domenii foarte variate : sistemul muzeal, învăţământ, diplomaţie, cercetare, politică, arhive, mass-media, sistemul editorial, administraţia centrală şi locală, ONG-uri româneşti şi internaţionale de diverse profiluri, etc
Ultima medie admitere 2016 (după confirmări admitere septembrie):
Buget: 7,83

Taxă: 6,15


Mai multe detalii aici.

Istoria Artei


Creat în anul 2004 cu intenţia de a răspunde unei nevoi din ce în ce mai pronunţate în societarea românească pentru formarea unor specialişti în domeniul managementului bunurilor culturale, obiectivul programului este acela de a deschide absolvenţilor posibilitatea de a-şi dezvolta cariere în instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale care administrează patrimoniul cultural, pe piaţa privată a antichităţilor şi obiectelor de artă, în muzeologie, turism, publicistică, mass-media, publicitate, cercetare, etc.

Programul de pregărire în Istoria Artei include două componente majore: Programul principal, care este obligatoriu pentru toţi studenţii, cuprinde cursuri de istorie a civilizaţiei şi de istorie socială; istoria artei (arta universală şi românească din fiecare epocă, de la antichitate până în secolul XX, istoria artelor decorative, etc.); cursuri de management şi administrare a patrimoniului (colecţii de artă, legislaţie pentru protecţia patrimoniului, politici culturale, muzeologie, conservarea, autentificarea şi evaluarea obiectelor de artă).

Programul complementar cuprinde 18 cursuri opţionale cu tematică specializată: istoria mobilierului, arta paleocreştină, arta greacă antică, istoria costumului, arta extrem-orientală, istoria fotografiei, istoria cărţii şi a tiparului, heraldică şi numismatică, medalii şi decoraţii, arta Egiptului antic, istoria arhitecturii, etc. Începând cu anul al II-lea studenţii optează pentru nouă dintre aceste cursuri, care se derulează pe durata a trei semestre.

Ultima medie admitere 2016 (după confirmări admitere septembrie):
Buget: 6,11

Taxă: 6,53


Mai multe detalii aici.

Relatii Internationale si Studii Europene

Programul de pregătire în Relaţii internaţionale şi studii europene are două componente – una generală şi o alta complementară.

Pregătirea generală este obligatorie pentru toţi studenţii, are un caracter multidisciplinar şi defineşte calificarea absolvenţilor. Principalul punct forte al programului este reprezentat de varietatea paradigmelor intelectuale pe care le curprinde: istoria relaţiilor internaţionale, teoria relaţiilor internaţionale, drept internaţional şi european, economie politică şi relaţii economice internaţionale, studii regionale variate, sociologia relaţiilor internaţionale, studii de securitate, filozofie politică, principii şi tehnici diplomatice, comunicare politică, limbi moderne, etc.

Pregătirea complementară curpinde două seturi de cursuri, între care studenţii optează chiar din primul semestru: unul este dedicat istoriei politice şi aprofundării istoriei relaţiilor internaţionale, celălalt este dedicat studiilor culturale europene.

Cursurile sunt completate prin stagii practice în instituţii precum Ministerul de Externe, Institutul Diplomatic, Parlamentul României, Institutul de Relaţii Internaţionale, Primăria Capitalei etc.


Ultima medie admitere 2016 (după confirmări admitere septembrie):
Buget: 8,13

Taxă: 6

Mai multe detalii aici.