Politică și Societate in Secolul al XX-lea

Proiectul programului Politică şi societate în secolul XX a plecat de la necesitatea completării, la un nivel academic superior, a abilităţilor ştiinţifice şi cunoştinţelor necesare profesioniştilor din domeniul Istoriei precum şi a lărgirii orizontului fenomenologic pentru alte categorii de absolvenţi din învăţământul superior. S-a avut astfel în vedere faptul că secolul XX a reprezentat o perioadă extrem de complexă din istoria mondială în care au apărut şi/sau au fost dezvoltate fenomene şi procese economice, politice, culturale şi mentale ce au transformat profund lumea europeană şi extraeuropeană deopotrivă. Plecând de la această dublă abordare, cursurile prezente în acest program surprind atât fenomenul complex al mişcărilor şi transformărilor la nivel politic intern cât şi acele mutaţii, petrecute în societăţile respective, care de-a lungul secolului XX au influenţat evoluţiile istorice ale Europei şi lumii.

Obiectivele programului sunt structurate pe trei coordonate: la nivelul achiziţiei de cunoaştere; la nivelul competenţelor de lucru intelectual; la nivel de competenţe interpersonale. Programul cuprinde activităţi didactice integrate, cu discipline teoretice, dar şi teme practice sau exerciţii pentru abilităţi, cu accent pe comunicare, simulare, abordări integrate ale studiilor de caz, analize ale fenomenelor şi proceselor curente. Disciplinele teoretice acoperă domenii variate de la istoria politică şi socială la istorie economică şi culturală. În cadrul programului sunt prevăzute seminarii metodologice şi seminarii aplicate precum şi un stagiu de practică în instituţii de profil.

Competenţe profesionale: capacitate de analiză critică și comparativă a surselor documentare publice în raport cu cele din surse private; capacitatea de evaluare şi ierarhizare a motivaţiilor din lanţul de decizie politică şi/sau diplomatică.

Cursuri:

Planul de învăţământ presupune obţinerea unui total de 120 credite, în decurs de doi ani. Se aplică sistemul de credite transferabile, în condițiile Regulamentului Universității din București. Exemple de cursuri: Holocaust si Gulag in istoria Europei; Totalitarism si democratie in sec XX; Modele sociale si comportamente cotidiene in lumea contemporana; Spatii sociale si viata cotidiana reflectate in literatura sec XX; Migratia in lumea contemporana. Dimensiuni socio-politice; Sindicalism si activism social in societatea contemporana; Provocări ideologice și răspunsuri politice în societatea sec. XXI; Evolutia sistemului politic american sec XIX-XXI; Politica si Societate in America Latina sec. XIX-XX; Evolutii politice si societale in Orientul Mijlociu in sec. XX; Conflicte etnice si religioase in Balcani; Aplicații practice in domeniul digitalizarii istoriei; Seminar de surse : arhive clasice si digitale in lumea contemporana; Aplicații practice in domeniul istoriei digitale.

Profesori:

Titularii disciplinelor propuse în cadrul programului sunt cadre universitare cu mare experiență didactică și autoritate profesională. Profesorii sunt titulari ai departamentelor de Relații Internaționale și Istorie Universală și Istoria României și a Sud-Estului European. De asemenea, la programul de master participă şi invitați de prestigiu din mediul academic din țară și străinătate: prof. dr. Adrian Cioroianu; prof. dr. Ioan Chiper; prof. dr. Rudolf Dinu; conf. Alexandru Mironov; lect. dr. Marian Ștefănescu; lect. dr. Bogdan Antoniu; conf. dr. Laurențiu Constantiniu; lect. dr. Alin Matei; cercet. dr. Daniel Cain, dr. Cristina Nedelcu

Perspective în carieră:

Competențele oferite în cadrul acestui program au un impact direct asupra relaţiei dintre formarea de nivel post-licenţă (ISCED 7) şi piaţa muncii. O serie de competenţe şi deprinderi de lucru intelectual care se află în centrul dimensiunii didactice a acestui program sunt elemente care se consideră a fi (în baza unor documente ale CE), centrale atât pentru inserţia profesională a tinerilor, cât şi pentru economiile bazate pe cunoaştere.

Perspectivele de carieră acoperă următoarele domenii:

  • Cercetare ştiinţifică şi/sau învăţământ superior;
  • Învăţamântul pre-universitar;
  • Instituţii guvernamentale din România – consilieri şi experţi politică externă şi relaţii internaţionale;
  • Organizaţii internaţionale – consilieri şi experţi;
  • Mediul privat de afaceri – diverse poziţii de consultanţă sau practică în domeniul relaţiilor internaţionale.