Politica si Societate in Secolul al XX-lea

Proiectul programului Politică şi societate în secolul XX a plecat de la necesitatea completării, la un nivel academic superior, a abilităţilor ştiinţifice şi cunoştinţelor necesare profesioniştilor din domeniul Istoriei precum şi a lărgirii orizontului fenomenologic pentru alte categorii de absolvenţi din învăţământul superior. S-a avut astfel în vedere faptul că secolul XX a reprezentat o perioadă extrem de complexă din istoria mondială în care au apărut şi/sau au fost dezvoltate fenomene şi procese economice, politice, culturale şi mentale ce au transformat profund lumea europeană şi extraeuropeană deopotrivă. Plecând de la această dublă abordare, cursurile prezente în acest program surprind atât fenomenul complex al mişcărilor şi transformărilor la nivel politic intern cât şi acele mutaţii, petrecute în societăţile respective, care de-a lungul secolului XX au influenţat evoluţiile istorice ale Europei şi lumii.

Obiectivele programului sunt structurate pe trei coordonate: la nivelul achiziţiei de cunoaştere; la nivelul competenţelor de lucru intelectual; la nivel de competenţe interpersonale. Programul cuprinde activităţi didactice integrate, cu discipline teoretice, dar şi teme practice sau exerciţii pentru abilităţi, cu accent pe comunicare, simulare, abordări integrate ale studiilor de caz, analize ale fenomenelor şi proceselor curente. Disciplinele teoretice acoperă domenii variate de la istoria politică şi socială la istorie economică şi culturală. În cadrul programului sunt prevăzute seminarii metodologice şi seminarii aplicate precum şi un stagiu de practică în instituţii de profil.

Competenţe profesionale: capacitate de analiză critică și comparativă a surselor documentare publice în raport cu cele din surse private; capacitatea de evaluare şi ierarhizare a motivaţiilor din lanţul de decizie politică şi/sau diplomatică.

Cursuri:

Planul de învăţământ presupune obţinerea unui total de 120 credite, în decurs de doi ani. Se aplică sistemul de credite transferabile, în condițiile Regulamentului Universității din București: Alianțe politico-militare în Europa la sfârșitul secolului XIX; Holocaust și Gulag în istoria Europei. Unicitate versus relativizare; Noua ordine internațională după primul război mondial; Structuri economice și politice în lumea extraeuropeană; Sovietizarea Sud-Estului Europei; Seminar metodologic – Istorie politică și socială; Primul Război Mondial: politică, societate și cultură; Evoluția sistemului politic american sec. XIX-XXI între doctrine și practici; Conflicte etnice și religioase în Balcani / Extremul Orient în perioada postbelică; Modele sociale și comportamente cotidiene în lumea contemporană; Evoluții politice și societale în Orientul Mijlociu în secolul XX; Totalitarism și democrație în secolul XX; Război și societate în România – 1939-1948; Seminar aplicat; Stagiu practică de specialitate.

Profesori:

Titularii disciplinelor propuse în cadrul programului sunt cadre universitare cu mare experiență didactică și autoritate profesională. Profesorii sunt titulari ai departamentelor de Relații Internaționale și Istorie Universală și Istoria României și a Sud-Estului European. De asemenea, la programul de master participă şi invitați de prestigiu din mediul academic din țară și străinătate: prof. dr. Mihai Retegan; prof. dr. Adrian Cioroianu; prof. dr. Ioan Chiper; conf. dr. Laura Sitaru; conf. dr. Rudolf Dinu; lect. dr. Marian Ștefănescu; lect. dr. Ion Bucur; lect. dr. Andrei Josan; lect. dr. Bogdan Antoniu; lect. dr. Laurențiu Constantiniu; lect. dr. Alin Matei; cercet. dr. Daniel Cain.

Perspective în carieră:

Competențele oferite în cadrul acestui program au un impact direct asupra relaţiei dintre formarea de nivel post-licenţă (ISCED 7) şi piaţa muncii. O serie de competenţe şi deprinderi de lucru intelectual care se află în centrul dimensiunii didactice a acestui program sunt elemente care se consideră a fi (în baza unor documente ale CE), centrale atât pentru inserţia profesională a tinerilor, cât şi pentru economiile bazate pe cunoaştere.

Perspectivele de carieră acoperă următoarele domenii:

  • Cercetare ştiinţifică şi/sau învăţământ superior;
  • Învăţamântul pre-universitar;
  • Instituţii guvernamentale din România – consilieri şi experţi politică externă şi relaţii internaţionale;
  • Organizaţii internaţionale – consilieri şi experţi;
  • Mediul privat de afaceri – diverse poziţii de consultanţă sau practică în domeniul relaţiilor internaţionale.