Conf. univ. dr. Andrei Florin Sora

E-mailflorinandrei.sora@istorie.unibuc.ro

Studii

Doctorat în Istorie (Histoire et civilisations), în cotutelă, la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris şi Universitatea din Bucureşti (2004-2009); Titlul tezeiServir l’État roumain. Le corps préfectoral (1866-1940), susţinută la EHESS, Paris, cu mențiunea „très honorable avec félicitations du jury”;

Studii universitare de master – Diplôme d’études approfondies (D.E.A.), EHESS, Paris (2003-2004);

An pregătitor master, École Doctorale en Sciences Sociales – Europe Centrale, Agence Universitaire de la Francophonie, Bucureşti(2002-2003);

Studii universitare de licenţă, specializarea Istorie, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie (1998-2002).

Domenii de interes

  • elite politice, administrative şi militare în secolele XIX-XX
  • administraţie publică şi istoria administraţiei publice
  • învăţământ superior
  • istorie socială
  • istorie economică

Cursuri și seminare susţinute la Facultatea de Istorie

Modernizarea societăţii româneşti, 1866-1918, curs și seminar, nivel licență, anul II, semestrul II;

Corpul ofiţeresc român în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în cadrul programului de master Istorie şi politică militară în România secolelor XIX-XX, curs și seminar, anul I, semestrul I;

Stat şi modernizare administrativă. Agenţi, structuri, modele, limite, 1789-1939, în cadrul programului de master Experimente ale Modernităţii, curs și seminar, anul I, semestrul II;

Administraţia şi instituţiile statului în România comunistă, în cadrul programului de master Istoria Comunismului, curs și seminar, anul II, semestrul I;

Atelier licență, anul III, semestrul II.

Lista selectivă de publicații

Cărţi

Servir l’État roumain. Le corps préfectoral, 1866-1940, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, 436 p.

Ediţii de documente

Construind România modernă: Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat (1871-1948). Documente, Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană&Eikon, 2016, 309 p.

Curtea de Conturi a României, 1864-2014. Culegere de documente, în colaborare cu Bogdan Murgescu, Mirela-Luminiţa Murgescu şi Ion Bucur, volum coordonat de Nicolae

Văcăroiu, Verginia Vedinaș, Corina-Mihaela Bălțătescu, ediția a II-a revăzută și adăugită, Bucureşti, 2014, 672 p.

Studii în reviste de specialitate/capitole în volume colective

A challenging endeavour? Romanian administration in the territory occupied by the Central Powers (November 1916 – April 1917), în Claudiu-Lucian Topor, Alexander Rubel (coord.), „ʻThe Unknown Warʼ from Eastern Europe: Romania between Allies and Enemies (1916-1918)”, Hartung-Gorre Verlag Konstanz & ʻAl.I. Cuzaʼ University Press, 2016, p. 191-205.

Un statut problematic: Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat din Bucureşti în perioada interbelică, în Irina Nastasă-Matei, Zoltán Rostás (coord.), „Alma mater în derivă. Aspecte alternative ale vieţii universitare interbelice”, Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană&Eikon, 2016, p. 107-136.

The History of Penal Law in Romania: Codification, Models and Normative Transfer (Mid-Eighteenth Century – 1916), în Michael Stolleis, Gerd Bender, Jani Kirov (coord.), „Konflikt und Koexistenz. Die Rechtsordnungen Südosteuropas im 19. und 20. Jahrhundert”, Bd. 1: „Rumänien, Bulgarien, Griechenland”, Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 292, Frankfurt am Main, Verlag Vittorio Klostermann, 2015, p. 575-632.

Universitatea din București în perioada 1944-1948, în Ovidiu Bozgan, Bogdan Murgescu (coord.), Universitatea din București, 1864-2014, Bucureşti, Editura Universității din București, 2014, p. 250-272.

A difficult modernization: the prefect institution in Greater Romania, 1918-1940, în „Analele Universităţii din Bucureşti – Istorie”, nr. 1/2014, p. 45-63.

Viaţa politică locală în comunism şi actorii ei: prim-secretarii Comitetelor județene ale P.C.R., 1968-1989, în „Arhivele Totalitarismului”, nr. 3-4/2013, p. 115-129.

Dosarele de cadre ale nomenclaturii comuniste: prim-secretarii Comitetelor regionale/județene ale P.M.R./P.C.R. (1950-1989), în „Anuarul Institutului de Istorie ‘George Bariţiu’ din Cluj-Napoca”,Series Historica, an LII, 2013, p. 61-79.

Politizare şi politehnizare în România comunistă. Repere legislative privind învăţământul superior (1948-1989), în ,,Arhivele Olteniei”, serie nouă, nr. 27, 2013, p. 155-168.

La politisation de la fonction de préfet dans la Roumanie moderne (1866-1916), în Silvia Marton, Constanţa Vintilă-Ghiţulescu (coord.), „Penser le XIXe siècle: nouveaux chantiers de recherche”, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, p. 203-222.

Comunizarea administraţiei româneşti: sfaturile populare (1949-1950), în „Revista istorică”, tom XXIII, nr. 3-4/2012, p. 393-410.

Organizarea administrativ-teritorială a Republicii Populare Române: înființarea raioanelor și regiunilor, în „Anuarul Institutului de Istorie ‘A.D. Xenopol’”, an XLIX, 2012, p. 169-187.

La sélection scolaire des membres du corps préfectoral roumain, 1918-1940, în „Anuarul Institutului de Istorie ‘George Bariţiu’ din Cluj-Napoca”, Series Historica, an LI, 2012, p. 287-303.

Les fonctionnaires publics roumains appartenant aux minorités ethniques dans la Grande Roumanie, în Silvia Marton, Anca Oroveanu, Florin Ţurcanu (coord.), „L’État en France et en Roumanie aux XIXe et XXe siècles”, Bucureşti, New Europe College, 2011, p. 167-195.

Notarul comunal în România: cadrul normativ al unei instituţii moderne (1864-1940), împreună cu Dietmar Müller, în „Arhivele Olteniei”, serie nouă, nr. 25, 2011, p. 369-385.

Être fonctionnaire ‘minoritaire’ en Roumanie. Idéologie de la Nation et pratiques

d’État (1918-1940), în „New Europe College Ştefan Odobleja Program Yearbook 2009-2010” (editor Irina Vainovski-Mihai), p. 207-231.

L’Histoire à l’Exposition/L’histoire dans l’exposition. L’Exposition nationale roumaine de 1906, în Adrian Cioflâncă, Andi Mihalache (coord.), „IN MEDIAS RES. Studii de istoria culturii”, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2007, p. 491-503.

L’institution préfectorale roumaine (XIXe1916): un modèle français?, în Florin Ţurcanu (coord.), „Modèle français et expériences de la modernisation. Roumanie, 19e-20e siècles / Modelul francez şi experienţele modernizării. România, secolele 19-20”, Bucureşti, Institutul Cultural Român, 2006, p. 220-243.

Les fonctionnaires publics en Roumanie. Les sous-préfets (1866-1916), în „Revue des Études Sud-Est Européennes”, tom XLIV, 2006, p. 233-249.

Imagini în imagini. Expoziţia Naţională Română (1906) în cărţile poştale ilustrate, în Mirela-Luminiţa Murgescu şi Simion Câlţia (coord.), „Exerciţii întru cunoaştere. Societate şi mentalităţi în noi abordări istoriografice”, Bucureşti, Editura Dominor, 2003, p. 132-146.