FAQ

Care au fost ultimele medii de admitere la cele 3 programe?

Ultimele medii de admitere (2021) la programele de studii universitare de licență au fost:

 • ISTORIE – IF – LOCURI BUGET – media 7,73 / LOCURI TAXĂ – media 6,05;
 • ISTORIE – ID – LOCURI TAXĂ – media 6,05;
 • ISTORIA ARTEI – LOCURI BUGET – media 7,40 / LOCURI TAXĂ – media 6,11;
 • RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE- LOCURI BUGET – media 8,83/ LOCURI TAXĂ – media 6,41;

Dacă mă înscriu la două programe de licență/master trebuie să plătesc taxa de două ori?

Candidații care se vor depune două dosare trebuie să achite taxa de admitere pentru fiecare dosar.

Este nevoie de mai multe dosare de înscriere dacă decid să aplic pentru mai multe programe?

Candidații care doresc să se înscrie, concomitent, la mai multe programe de studii din cadrul Facultății de Istorie, vor depune dosar pentru fiecare program de studiu, cu precizarea că dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune.

Care sunt programele de studii ale FIUB?

Programele de studii universitare de licență:
Istorie – IF
Istorie – ID
Istoria Artei – IF
Relații Internaționale și Studii Europene – IF

Programele de studii universitare de master:

 • Istoria şi Practica Relaţiilor Internaţionale
 • Tehnici Diplomatice
 • Politică și Societate în Secolul XX
 • Istorie și Politică Militară în România (sec. XIX-XXI)
 • Studii Medievale
 • Interfețe Culturale în Preistorie și Antichitate
 • Istoria Artei şi Filosofia Culturii
 • Istoria Comunismului în România
 • Istorie, Resurse Culturale și Patrimoniu în Societatea Contemporană
 • Istoria Ideilor, Mentalităţilor şi a Culturii de Masă sec. XIX-XXI
 • Experimente ale Modernităţii

În ce constă admiterea?

Admiterea la programele de licență constă în:
1. Scrisoare de intenție. Evaluarea se face pe baza calificativelor: admis, respins;
2. Media obținută la bacalaureat.

Care este structura scrisorii de intentie – licență?

 1. Scurtă prezentare a candidatului (liceul urmat, materii preferate), inclusiv a eventualelor rezultate (olimpiade, activități extra-curriculare) obținute la disciplinele relevante pentru specializarea aleasă.
 2. Motivația alegerii facultății/specializării; pasiuni, domenii pentru care candidatul manifestă interes
 3. Așteptările candidatului legate de evoluția sa profesională.

Textul va fi evaluat ținând seama de:

 1. Coerența exprimării și logica argumentării.
 2. Corectitudinea gramaticală.
 3. Creativitate.

Admiterea la programele de master se face pe baza mediei notelor obţinute la cele două probe obligatorii:
• Scrisoare de intenție depusă în dosarul de candidatură;
• Susţinerea proiectului în cadrul colocviului de admitere.

Care este structura scrisorii de intentie – master?

1. Informații despre candidat, studiile anterioare ale candidatului, experiențele profesionale, stagiile de studiu sau de pregătire practică anterioare;

2. Temă/Teme de studiu/cercetare pe care candidatul își propune să le aprofundeze în cadrul programului de master: intențiile de studiu/cercetare ale candidatului, motivele pentru alegerea unei (unor) teme de studiu și /sau cercetare, lecturi/metode de cercetare/concepte proprii temei/temelor propuse;

3. Motivele pentru care candidatul a ales acest program de masterat; ce așteptări are candidatul față de programul de masterat.

Care este calendarul admiterii?

Licență:

 • Înscrieri on-line: 01 – 20 iulie 2022 (până la ora 12.00)
 • Înscrieri la Facultate: 11 – 20 iulie 2022 (în afara zilelor de sâmbătă și duminică);
 • Evaluarea dosarelor: 21-22 iulie 2022;
 • Afișarea rezultatelor: 22 iulie 2022;
 • Confirmare loc facultate: 25 – 29 iulie 2022;
 • Afișarea rezultatelor : 29 iulie 2022.

Master:

 • Înscrieri online și fizic: 11 – 20 iulie 2022;
 • Evaluare dosare și interviuri : 22 – 25 iulie 2022;
 • Afişarea rezultatelor provizorii: 27 iulie 2022;
 • Confirmare loc facultate: 27 – 29 iulie 2022;
 • Afișare rezultate finale : 30 iulie 2022.

Program înscrieri:
LUNI – VINERI , orele 9.00 – 14.00
SÂMBĂTA – DUMINICA , orele 9.00 – 12.00

De ce acte am nevoie pentru dosar?

 • Dosarul pentru admitere la programele de licență trebuie să conțină:
 • Dosar plic;
 • Cerere de înscriere tip (se obţine de la comisia de înscriere);
 • Diploma de Bacalaureat în original / sau adeverinţă provizorie în original (sesiunea iulie 2022) pentru candidații care se înscriu la buget;
 • Copie xerox de pe Diploma de bacalaureat / sau de pe adeverința provizorie (sesiunea iulie 2022), pentru candidații care se inscriu la taxă;
 • Certificatul de naştere copie xerox;
 • Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul;
 • Fotocopia cărţii de identitate;
 • Adeverinţă medicală eliberată recent, din care să reiasă că viitorul student este apt pentru înscrierea la facultate (se obține de la medicul de familie);
 • 4 fotografii tip buletin
 • Chitanţa cu taxa de admitere;
 • Scrisoare de intenţie.

Dosarul pentru admitere la programele de masterat trebuie să conțină:

 • Dosar plic;
 • Cerere de înscriere tip (obţinută de la comisia de înscriere);
 • Diploma de Bacalaureat,
 • Diploma de Licenţă (adeverință de licență pentru promoția 2022) în original / copie xerox;
 • Certificatul de naştere în original / copie xerox ;
 • Fotocopia cărţii de identitate;
 • Adeverinţă medicală eliberată recent;
 • Chitanţa cu taxa de admitere;
 • 4 fotografii tip buletin;
 • Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul.

Este nevoie ca documentele pentru dosar să fie legalizate?

NU.Documentele de la dosar se depun în copie xerox, mai puțin diploma/ adeverință de absolvire. (Copiile xerox se vor verifica cu documentele originale).

Dacă părinții sunt cadre didactice se plătește taxa de înscriere?

Dacă părinții/susținătorii legali ai candidaților sunt cadre didactice, aceștia sunt scutiți de taxă la înscriere. Trebuie să prezinte o adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat.

Ce cursuri voi studia la Facultatea de Istorie?

La Facultatea de Istorie se studiază o serie de discipline generale organizate cronologic (Preistoria generală, Antichitatea orientală, greacă şi romană, Istoria medievală, Istoria Bizanţului, Istoria modernă, Istoria contemporană, Integrarea euro-atlantică, Istoria Relațiilor Internaționale, Arheologia, Ştiinţele speciale ale istoriei, Istoriografia), iar începând cu anul al doilea de studiu sunt prevăzute în planul de învățământ cursuri dedicate unor tematici de specializare diverse, având rolul de a-i ajuta pe absolvenţi să îşi aleagă direcțiile de aprofundare a cercetării istorice. Direcţiile de specializare alese cu această ocazie vor fi continuate în cadrul studiilor de master.

Studenții primesc burse? Ce fel de burse?

Studenții pot beneficia de bursă de tip: socială, de merit și medicală.

Facultatea de Istorie asigură cazare în cămine? Unde sunt aceste cămine și care este costul pe lună?

Facultatea asigură cazare în cămine, iar acestea sunt în toate sectoarele Bucureștiului. Pentru mai multe informații accesați site-ul facultății pe link-ul: https://unibuc.ro/student-ub/campus/camine-studentesti/

Există facilități pentru studiu în străinătate?

Facultatea oferă burse de studiu în cadrul programului Erasmus+, cu durata de 1-2 semestre, derulate la mari universități europene, precum și stagii de practică Erasmus.