Conferinta Nationala a Profesorilor de Istorie – Bucuresti 12-14 Iulie 2018

Societatea de ?tiinte Istorice din România, cea mai cuprinz?toare organiza?ie profesional? din domeniul producerii ?i transmiterii cunoa?terii istorice, care grupeaz? în rîndurile sale profesori, cercet?tori, arhivi?ti, muzeografi, studen?i ?i al?i iubitori ai istoriei, organizeaz? în parteneriat cu Universitatea din Bucure?ti, în perioada 12-14 iulie 2018, o suit? de activit??i dedicate Centenarului Primului R?zboi Mondial ?i al Marii Uniri, sub genericul Conferin?a Na?ional? a Profesorilor de Istorie.
Centenarul Primului R?zboi Mondial ?i al Marii Uniri reprezint? o mare s?rb?toare a na?iunii române, dar ?i o fereastr? deschis? larg spre educa?ie, spre cunoa?terea trecutului. De aceea, pentru profesorii de istorie momentul Centenarului reprezint? o bun? ocazie de a pune în valoare disciplina istorie, dar ?i cercetarea istoric?.
Profesorii de istorie sunt, f?r? îndoial?, actorii cei mai importan?i în transmiterea cunoa?terii istorice ?i în educarea tinerei genera?ii în spiritul valorilor na?ionale, iar Conferin?a le va oferi o platform? de reflec?ie comun? despre disciplina istorie ?i rolul ei în formarea noilor genera?ii, ca ?i despre leg?turile dintre trecut, prezent ?i viitor. Va fi, de asemenea, un prilej important pentru consolidarea leg?turilor dintre reprezentan?ii acestui corp profesional.
Un rol important în cadrul acestui eveniment îl are ?i Facultatea de Istorie din cadrul Universit??ii din Bucure?ti. Prin misiunea sa de a preg?ti cadrele didactice, cât ?i speciali?tii în domeniul istoriei, Facultatea de Istorie este o institu?ie profund angajat? în celebrarea Centenarului, dar ?i în permanenta dezbatere privind rolul istoriei în societatea româneasc?.
Conferin?a Na?ional? va reuni un num?r de 50 de profesori de istorie din toat? ?ara care vor participa la dezbaterile organizate ?i vor sus?ine comunic?ri ?tiin?ifice despre Primul R?zboi Mondial ?i Marea Unire. Lucr?rile conferin?ei se vor desf??ura în cl?direa Facult??ii de Istorie din cadrul Universit??ii din Bucure?ti ?i vor fi deschise de c?tre Pre?edintele Academiei Române, profesorul Ioan Aurel Pop, care va sus?ine în ziua de 12 iulie 2018, la orele 16.00, Conferin?a inaugural? „Meseria de profesor de istorie, ast?zi”.

Pre?edinte S?IR,
Profesor univ.dr. Bogdan Murgescu