Procedura anti-plagiat

Proceduri privind ,,Controlul electronic anti-plagiat preventiv al tezelor de doctorat"

1. In momentul depunerii oficiale a tezei la școala doctorală se va depune și forma electronică definitivă a tezei în format pdf.

Secretariatul școlii doctorale va verifica dacă CD/DVD-uI depus de doctorand conține teza în întregime.

3. Școala doctorală transmite Biroului Doctorat, odată cu propunerea de comisie, și CD/DVD- ul cu forma electronică a tezei.

4. Propunerea de comisie va primi un număr dat de Biroul Doctorat in ordinea înregistrării la registratura generală a Universității.

5. Pe baza unui algoritm stabilit independent, se va extrage una din 10 (zece) teze pentru a fi supusă controlului prin soft-ul anti-plagiat, in termen de 1 zi lucritoare.

6. CD/DVD-uI cu teza va fi transmis citre Direcția IT [domnul Marius Moisescu), prin registratura generală, care va supune teza soft-ului anti-plagiat.

7. in termen de două zile lucritoare de la data primirii CD/DVD-ului, Direcția IT va transmite Biroului Doctorat, prin e-mail, raportul de similitudine și va restitui CD/DVD-uI prin registratura generală.

. Raportul de similitudine va fi transmis de citre Biroul Doctorat, in termen de 1(o) zi lucrătoare, directorului școlii doctorale și conducătorului de doctorat. Dacă directorul școlii doctorale este totodată și conducitor al tezei, mesajul va fi transmis in CC și decanului facultitrii.

9. După analiza raportului de similitudine in consultare cu conducătorul de doctorat, dacă nu există suspiciune de plagiat și/sau de incilcare a eticii știinlifice, directorul școlii doctorale, sau după caz decanul facultății va transmite Biroului Doctorat un e-mail prin care confirmie corectitudinea tezei și dă acordul continuării procedurii de evaluare și susținere,

10. in cazul tezelor supuse controlului preventiv, Biroul Doctorat transmite conducerii Universității propunerea de numire a comisiei de susținere numai după primirea e-mail-ului de confirmare.

11. În cazul in care analiza raportului de similitudine confirmă suspiciunea de plagiat, cazul este notificat CSUD-ului de către directorul școlii doctorale/decanul facultății în termen de cel mult 5 zile lucritoare de la primirea raportului de similitudine. Cazul va fi analizat in proxima ședință a consiliului școlii doctorale care va decide asupra consecinlelor și care va notifica CSUD-ului cele decise.

12.Pe toati durata desfășurării procedurii de mai sus, toate persoanele implicate au obligalia de a păstra in raport cu terții confidenlialitatea asupra procedurii și vor veghea să nu se aducă atingere dreptului la imagine al doctoranzilor ale căror teze sunt supuse procesului de verificare.


Director C.S.U.D

Prof. Bogdan Murgescu