Admitere Scoala Doctorala

CALENDARUL ADMITERII

Urmează a fi afișat

TAXA DE ADMITERE ŞI DE STUDII

Taxa de admitere: 200 lei

Taxa de studii pentru locurile cu taxă: 4 000 lei

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

 Cerere/fişă de înscriere tip (obținută de la secretariat);

 Certificat de naştere, copie legalizată;

 Certificat de căsătorie sau un alt act de eventuală modificare a numelui, copie legalizată;

 Diplomă de bacalaureat sau echivalentă, copie legalizată;

 Diplomă de învăţământ superior (licenţă) şi foaie matricolă/supliment la diploma (situția școlară pentru

absolvenții prom. 2016), copii legalizate;

 Diplomă studii aprofundate (master) şi foaie matricolă/supliment la diploma, copii legalizate;

 Memoriu de activitate ştiinţifică;

 Lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;

 Propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul îndrumătorului ştiinţific, cu justificarea

importanţei acesteia;

 O listă bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul;

 Certificat de competenţă lingvistică, copie nelegalizată, standard, minim – nivel B2 (a se verifica lista cu

tipurile de certificate lingivistice pentru admiterea la doctorat din septembrie 2013);

 Pentru cetăţenii străini – certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii române;

 Chitanţa de achitare a taxei de înscriere. Personalul încadrat în Universitatea din Bucureşti este scutit de

plata taxei de înscriere;

 Fotocopia cărţii de identitate;

 Adeverinţă medicală eliberată recent;

 Dosar plic

NOTĂ:

Absolvenții de master care nu posedă încă diploma de absolvire (promoția 2017) pot depune la dosar adeverința în original din care să rezulte acest lucru;

Candidații care au făcut studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obținute, precum şi echivalarea acesteia de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educației Naționale;