Premiile Senatului UB

V? inform?m c? la data de 1 octombrie începe perioada de înscriere pentru prima edi?ie a Premiilor Senatului Universit??ii din Bucure?ti 2017.

Premiile se vor acorda celor mai merituo?i membri ai comunit??ii academice pentru contribu?iile lor excep?ionale în anul universitar precedent la îndeplinirea misiunii Universit??ii din Bucure?ti.

Premiile se acord? în urm?toarele domenii de studii: ?tiin?e Umaniste; ?tiin?e Sociale; ?tiin?ele Vie?ii ?i P?mântului; ?tiin?e Exacte ?i Inginerie.

Pentru fiecare dintre aceste domenii, pot fi f?cute propuneri la urm?toarele categorii de premii:

1. „Profesorul anului”

Nominaliz?rile pot fi f?cute de asocia?iile studen?e?ti sau de grupuri de studen?i, pe baza unei scrisori de argumentare a propunerii, înso?it? obligatoriu de rezultatele evalu?rii profesorului de c?tre studen?i în anul universitar anterior (confirmate printr-un document semnat de catre decan/directorul de departament), precum ?i alte materiale care s? sprijine propunerea (suportul de curs, materiale didactice, fotografii, filme etc.)

Propunerile pentru aceast? categorie pot fi transmise la adresa premii.profesor@senat.unibuc. ro.

2. „Cel/cea mai inovator/inovatoare curs/metod? de predare/material didactic”

Nominaliz?rile pot fi f?cute prin autopropuneri sau propuneri din partea facult??ilor/departamentelor ?i constau într-o scrisoare de argumentare a propunerii ?i materialele de curs în format electronic.

Propunerile pentru aceast? categorie pot fi transmise la adresa premii.curs@senat.unibuc.ro.

3. Cel mai inovator program universitar/post-universitar (se acord? ini?iatorului/ coordonatorului)

Nominaliz?rile pot fi f?cute prin autopropuneri sau propuneri din partea facult??ilor/departamentelor, pe baza unei scrisori de argumentare a propunerii care s? includ? prezentarea programului ?i a elementelor sale inovative.

Propunerile pentru aceast? categorie pot fi transmise la adresa premii.program@senat.unibuc.ro .

4. „Cel mai prestigios articol/cea mai prestigioas? publica?ie

Nominaliz?rile pot fi f?cute prin autopropuneri sau propuneri din partea facult??ilor, pe baza articolului/c?r?ii/publica?iei ap?rute în decursul anului universitar anterior (1.10.2016-30.09.2017) sau a unui link func?ional c?tre acestea.

Propunerile pentru aceast? categorie pot fi transmise la adresa premii.articol@senat.unibuc.ro .

5. „Autorul/Proiectul/echipa de cercetare cu cea mai mare contribu?ie ?tiin?ific? cu impact în societate” (se acord? pentru inova?ii, inven?ii, redactarea unor proiecte de legi care au fost ulterior promulgate, politici publice sau alte contribu?ii similare care au avut un impact pozitiv asupra unor grupuri sau comunit??i sau asupra societ??ii în ansamblu)

Nominaliz?rile pot fi f?cute prin autopropuneri sau propuneri din partea facult??ilor/departamentelor, pe baza unei scrisori de argumentare ?i a dovezilor privind impactul pozitiv.

Propunerile pentru aceast? categorie pot fi transmise la adresa premii.proiect@senat.unibuc.ro .

6. „Cea mai bun? tez? de doctorat” (se acord? autorului ?i coordonatorului)

Nominaliz?rile pot fi f?cute prin autopropuneri sau propuneri din partea facult??ilor/scolilor doctorale, pe baza tezei de doctorat ?i, op?ional, a copiilor referatelor din partea membriilor comisiei.

Propunerile pentru aceast? categorie pot fi transmise la adresa premii.doctorat@senat.unibuc. ro.

7. „Cea mai bun? dizerta?ie de masterat” (se acord? autorului ?i coordonatorului)

Nominaliz?rile pot fi f?cute prin autopropuneri sau propuneri din partea facult??ilor/departamentelor, pe baza diserta?iei de master ?i, op?ional, a evalu?rii scrise a lucr?rii de c?tre profesorul coordonator.

Propunerile pentru aceast? categorie pot fi transmise la adresa premii.disertatie@senat. unibuc.ro.

8. „Cea mai bun? tez? de licen??” (se acord? autorului ?i coordonatorului)

Nominaliz?rile pot fi f?cute prin autopropuneri sau propuneri din partea facult??ilor/departamentelor, pe baza lucr?rii de licen?? ?i, op?ional, a evalu?rii scrise a lucr?rii de c?tre profesorul coordonator.

Propunerile pentru aceast? categorie pot fi transmise la adresa premii.licenta@senat.unibuc.ro .

9. „Profesorul emerit al anului” (premiu pentru întreaga activitate)

Nominaliz?rile pot fi f?cute prin autopropuneri sau propuneri din partea facult??ilor/departamentelor, pe baza memoriului de activitate ?i a listei de publica?ii.

Propunerile pentru aceast? categorie pot fi transmise la adresa premii.emerit@senat.unibuc.ro.

10. „Profesorul asociat al anului”

Nominaliz?rile pot fi f?cute prin autopropuneri sau propuneri din partea facult??ilor/departamentelor, pe baza memoriului de activitate, a listei de publica?ii ?i, op?ional, a unei scrisori de sus?inere.

Propunerile pentru aceast? categorie pot fi transmise la adresa premii.asociat@senat.unibuc.ro .

11. „Alumnus-ul anului” (pentru cele mai mari realiz?ri dup? absolvire)

Nominaliz?rile pot fi f?cute prin autopropuneri sau propuneri din partea facult??ilor, pe baza unui memoriu de activitate din care s? rezulte realiz?rile de dup? absolvire.

Propunerile pentru aceast? categorie pot fi transmise la adresa premii.alumnus@senat.unibuc.ro .

12. „Angajatorul anului” (cu cel mai mare num?r de angaja?ii din rândul absolven?ilor UB)

Nominaliz?rile pot fi f?cute prin autopropuneri sau propuneri din partea facult??ilor/departamentelor/ coordonatorilor programelor de master, pe baza listei angaja?ilor care sunt absolven?i ai UB si a pozi?iilor lor în cadrul organiza?iei.

Propunerile pentru aceast? categorie pot fi transmise la adresa premii.angajator@senat.unibuc. ro.

13. „Cea mai bun? revist?” (pentru reviste editate de colective din UB)

Nominaliz?rile pot fi f?cute prin autopropuneri sau propuneri din partea facult??ilor/departamentelor, pe baza descrierii revistei ?i a prezent?rii ultimelor numere din aceasta. Men?ionarea explicit? în revist? a apartenen?ei editorilor la UB este o condi?ie obligatorie.

Propunerile pentru aceast? categorie pot fi transmise la adresa premii.revista@senat.unibuc.ro .

14. „Cea mai bun? ini?iativ? civic?”

Nominaliz?rile pot fi f?cute prin autopropuneri sau propuneri din partea facult??ilor/departamentelor/ asocia?iilor studen?e?ti, pe baza descrierii cât mai detaliate a ini?iativei ?i a dovezilor relevante privind desf??urarea ?i impactul acesteia.

Propunerile pentru aceast? categorie pot fi transmise la adresa premii.initiativa@senat. unibuc.ro.

Dintre câ?tig?torii premiilor pe domenii vor fi desemna?i câ?tig?torii celor nou? Mari Premii ale Senatului UB:

„Profesorul anului”; „Programul universitar/postuniversitar al anului”; „Autorul anului”; „Proiectul de cercetare al anului”; „Teza de licen?? a anului”; „Diserta?ia anului”; „Teza de doctorat a anului”; „Alumnus-ul anului”; „Angajatorul anului”.

Valoarea premiilor pe domenii pentru anul în curs (cu excep?ia celor de la punctele 11 ?i 12 pentru care se vor acorda doar premii onorifice) va fi de 6.700 RON pentru fiecare dintre categoriile amintite, iar cuantumul fiec?ruia dintre Marile Premii ale Senatului va fi de 20.000 RON.

Beneficiarii vor primi premiile dup? cum urmeaz?:

–        Premian?ii care au statut de student al Universit??ii din Bucure?ti î?i vor primi premiul în bani, sub form? de burs?.

–        Premian?ii care au contract de munc? cu Universitatea (profesori, cercet?toti, profesori asocia?i, profesori emeri?i) vor avea la dispozi?ie fondul de premiere de care vor beneficia, la alegere, sub form? de cre?teri de salarii pe o perioad? determinat?, deplas?ri în ?ar? ?i în str?in?tate pentru conferin?e sau stagii de documentare, achizi?ie de c?r?i, echipamente electronice, soft-uri, consumabile sau orice alte cheltuieli eligibile pentru institu?iile publice.

–        Absolven?ii ?i angajatorii vor primi premii onorifice.

Regulamentul complet privind acordarea Premiilor anuale ale Senatului Universit??ii din Bucure?ti poate fi consultat aici.

Nominaliz?rile pentru Premiile Senatului UB pentru anul universitar 2016-2017 pot fi f?cute în perioada 1-31 octombrie, prin transmiterea unui e-mail la adresa corespunz?toare categoriei de premii, care s? cuprind? în ata?ament documenta?ia relevant? ?i s? specifice domeniul de studiu.