Scrisoare deschis? a profesorilor din Facultatea de istorie – Universitatea din Bucure?ti

Nr. 86/ 28.02.2017

Scrisoare deschis? a profesorilor din Facultatea de istorie – Universitatea din Bucure?ti


Doamnei Gabriela FIREA, primarul general al Capitalei


Doamn? Primar general,

Facultatea de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti, institu?ie de tradi?ie ?i elit? a înv???mântului superior românesc, este supus? unei constante polu?ri fonice care împiedic? derularea normal? a procesului didactic ?i academic. În urma amenaj?rilor urbanistice din Pia?a Universit??ii, spa?iul din zona statuilor, aflat în fa?a cl?dirii simbol a Universit??ii, a devenit treptat spa?iu de desf??urare a unor evenimente de divertisment de tipul târgurilor ?i festivalurilor. Prin aceast? scrisoare deschis? redactat? de c?tre noi, profesorii Facult??ii de istorie, v? semnal?m efectul negativ pe care aceast? transformare îl are asupra desf??ur?rii procesului didactic în cea mai important? institu?ie de înv???mânt superior din România.

Activitatea didactic? a Facult??ii de Istorie se desf??oar? de luni pân? vineri în intervalul orar 8-20 ?i sâmb?ta între orele 8-16 ?i include cursuri, seminarii, consulta?ii, cercuri ?tiin?ifice ?i conferin?e. De asemenea, studen?ii au la dispozi?ie sala de lectur? a bibliotecii de specialitate, deschis? luni-vineri între 8-19 ?i sâmb?ta 8-14.

De câteva zile suntem în imposibilitatea de a ne desf??ura activitatea datorit? polu?rii sonore constante creat? de „Festivalul Iubirii”, organizat în acest moment în Pia?a Universit??ii. Repeti?iile, concertele, fondul muzical ambiental acoper? orice alt? ac?iune desf??urat? în facultate, f?când imposibil? activitatea noastr? de profesori ?i determinând o stare de stres ?i agita?ie atât în rândul studen?ilor cât ?i al profesorilor ?i blocarea procesului didactic. Este o situa?ie cu care ne-am confruntat ?i în cursul anului trecut cu ocazia unor evenimente similare ?i pe care am semnalat-o prin numeroase plângeri la Direc?ia de Mediu a Prim?riei ?i la Poli?ia local?, r?mase f?r? rezultat.

V? solicit?m luarea de urgen?? a m?surilor de interzicere a oric?ror activit??i sonore desf??urate în timpul s?ptâmânii pân? în ora 20.00 ?i sâmb?ta pân? în ora 16.00 ?i, prin aceasta,

respectarea actului educa?ional pe care Universitatea din Bucure?ti îl are ca misiune înc? de la fondarea sa în 1864.

Lista semnatarilor

Conf. dr. Florentina Ni?u, decan

Conf.dr. Ioan C. Opri?, prodecan

Conf.dr. Cristina Gudin, prodecan

Lect.dr. Alin Victor Matei, prodecan

Prof. dr. Mirela Murgescu, director Departamentul de istoria românilor ?i a sud-estului european

Lect. dr. Daniela Zaharia, director Departamentul de istorie antic?, arheologie ?i istoria artei

Lect. dr. Manuela Dobre, director Departamentul de istorie universal? ?i rela?ii interna?ionale

Prof. dr. Bogdan Murgescu, director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, Universitatea din Bucure?ti

Prof.dr. Viorel Panaite, director ?coala doctoral? de istorie

Prof.dr. Andrei Pippidi, membru corespondent al Academiei Române

Prof.dr. Adrian Cioroianu, ambasador delegat permanent al României pe lâng? UNESCO

Conf.dr. Simona Corlan Ioan

Prof.dr. Monica Chicideanu

Prof.dr. Ecaterina Lung

Prof.dr. Mihai Sorin R?dulescu

Prof.dr. Miron Ciho

Prof.dr. Antal Lukacs

Conf.dr. Valentin Bottez

Lect.dr. Matei Gheboianu

Lect. dr. Andrei Sora

Lect.dr. Silvana Rachieru

Lect.dr. Radu Nedici

Lect.dr. Marian Coman

Prof.dr. Sarolta Solcan

Prof.dr. hab. Florin Müller

Prof.dr. Carol Capita

Lect.dr. Alexandru Mironov

Conf.dr. Ion Bucur

Prof.dr. Mihai Retegan

Lect.dr. Alexandrina Li?u

Lect.dr. Liviu Damian

Lect.dr. Bogdan Antoniu

Lect.dr. Dragos Zaharia

Asist.dr. Cosmin Ioni??

Prof.dr. Alin Ciupal?