Informare gratuitate transport

De la 1 februarie 2017 a intrat în vigoare Hot?rârea de Guvern referitoare la acordarea facilit??ilor de transport intern feroviar ?i cu metroul pentru studen?i.

Studen?ii români ?i str?ini înmatricula?i la o form? de înv???mânt cu frecven??, licen??, master, doctorat, în institu?iile de înv???mânt superior acreditate din România beneficiaz? de gratuitate la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic, indiferent de distan?? sau rutele c?l?toriilor.

Operatorii de transport feroviar de c?l?tori vor elibera studen?ilor atât legitima?ii de c?l?torie gratuite pentru c?l?toria la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, cât ?i abonamente lunare gratuite pentru studen?i cu num?r nelimitat de c?l?torii pe distan?e pân? la 300 km la clasa a II-a.

Studen?ii români sau str?ini înmatricula?i la o form? de înv???mînt cu frecven??, licen??, master, doctorat, în institu?iile de înv???mânt superior acreditate din România beneficiaz? de tarif redus cu 50% pentru transportul cu metroul, pe baz? de abonament lunar, respectiv faza I, în tot timpul anului universitar ?i vor beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul cu metroul ?i la celelalte titluri de transport din oferta tarifar?, respectiv faza a II-a.

Studen?ii orfani sau studen?ii proveni?i de la casele de copii beneficiaz? de gratuitate pentru transportul cu metroul pe tot parcursul anului universitar.

Carnetele de elev ?i legitima?iile de student pentru reducere/gratuitate de transport sunt nominale ?i netransmisibile.

Carnetele cu 6, 18, respectiv 24 de c?l?torii simple î?i pierd valabilitatea.