Informare gratuitate transport

Informare privind acordarea gratuit??ii la transport studen?ilor, masteranzilor ?i doctoranzilor înmatricula?i la o form? de înv???mânt cu frecven??