Conferin?? na?ional? – Crizele anului 1956

Anul 1956 a adus o serie de evenimente pe scena interna?ional?, care au determinat transform?ri la nivel na?ional, dar mai ales interna?ional. Anul a debutat cu lucr?rile Congresului al XX-lea al PCUS, moment prielnic pentru Nikita Hru?ciov de a-?i lansa atacul ideologic la adresa mo?tenirii staliniste, care a uimit lumea comunist? ?i care a determinat mi?c?ri de repozi?ionare a liderilor din ??rile din centrul ?i estul Europei. Anul a început cu problemele ap?rute în Polonia, legate de nemul?umirile popula?iei fa?? de conducerea autoritar? comunist? ?i au luat o amploare mult mai mare în luna octombrie în Ungaria, unde, doar interven?ia brutal? a armatei sovietice, a f?cut ca mi?carea anticomunist? s? poat? fi în?bu?it?. Totodat?, la nivel mondial putem observa ultima încercare a Fran?ei ?i Marii Britanii de a controla fosta regiune colonial? aflat? în Orientul Apropiat. Astfel, deznod?mântul celor trei mari crize (Polonez?, Maghiar? ?i a Suezului) a determinat conturarea politicii marilor puteri, SUA ?i URSS, pentru urm?torii ani în contextul R?zboiului Rece. Scopul conferin?ei este de a oferi o privire asupra consecin?elor crizelor anului 1956, în contextul R?zboiului Rece, dar ?i al implica?iilor asupra României.

Conferin?a este organizat? de c?tre Facultatea de Istorie, din cadrul Universit??ii din Bucure?ti, împreun? cu CNSAS (Consiliul Na?ional pentru Studiere a Arhivelor Securit??ii)

Principalele teme pentru care a?tept?m contribu?iile dumneavoastr?:

  • Crizele anului 1956 în contextul R?zboiului Rece;
  • Atitudinea României fa?? de crizele din Polonia ?i Ungaria;
  • Implicarea României în Revolu?ia maghiar?;
  • Receptarea Revolu?iei maghiare în spa?iul românesc ?i consecin?e asupra societ??ii.

Orice lucrare care abordeaz? o tem? apropiat? este binevenit?. Prezent?rile bazate pe o abordare comparativ? sunt încurajate.

Înscrierea la conferin?? se realizeaz? completând formularul ata?at ?i prin trimiterea unui scurt CV (nu mai mult de o pagin?) la adresa de email istorie1956@gmail.com. Termenul limit? de depunere a aplica?iilor este 03 octombrie 2016.

Ata?at g?si?i call-ul si programul conferin?ei: