Alegeri studentesti 2016-2017

Metodologie de organizare a alegerilor reprezentan?ilor studen?ilor în Consiliul Facult??ii de Istorie ?i în Senatul Universit??ii din Bucure?ti

 1. Prezenta metodologie este realizat? în conformitate cu Regulamentul de alegere a reprezentan?ilor studen?ilor în structurile de conducere ale Universit??ii din Bucure?ti.
 2. Dreptul de reprezentare al studen?ilor, precum ?i obligativitatea includerii acestora în structurile decizionale ale institu?iilor de înv???mânt superior din Principiile Declara?iei de la Lisabona sunt recunoscute, potrivit legii. Studen?ii, prin reprezentan?ii lor, trebuie s? fie parteneri în procesul de luare a deciziilor în domeniul educa?iei academice ?i nu numai beneficiari ai serviciilor educa?ionale. Studen?ii Facult??ii de Istorie au dreptul la 7 reprezentan?i în Consiliul Facult??ii (câte un reprezentant pentru fiecare an din ciclurile licen??-master ?i un reprezentat pentru ?coala Doctoral?, cu excep?ia anului II- licen?a, unde exist? doi studen?i reprezentan?i) ?i un reprezentant în Senatul Universit??ii din Bucure?ti.
 3. Alegerile pentru desemnarea reprezentan?ilor studen?ilor în Consiliul Facult??ii de Istorie ?i în Senatul Universit??ii din Bucure?ti vor avea loc potrivit urm?torului calendar, în conformitate cu cel stabilit în cadrul ?edin?ei Senatului Universit??ii din Bucure?ti, în data de 30.09.2016:
 • 29-31 octombrie : depunere candidaturi
 • 1-4 noiembrie : perioada de campanie
 • 7-11 noiembrie : alegeri
 1. Candidaturile pentru calitatea de reprezentant se depun în scris la sala 103, etajul I, în data de 29 noiembrie, în intervalul orar 12-14 ?i în data de 31 noiembrie 2016, între orele 10:00-14:00.
 2. Alegerile se vor desf??ura la sala 103, etajul I, dup? urm?torul program:

Turul I – 7.11.2014, în intervalul orar 13:00-17:00.

Turul II –9.11.2014, în intervalul orar 13:00-19:00.

 1. Alegerile se fac pe baza vot universal, direct ?i secret al studen?ilor reprezenta?i, prin intermediul sistemului de vot clasic, pe baz? de buletine de vot. Fiecare student are dreptul la un singur vot. Reprezentarea nu este admis?.
 2. Alegerile sunt valabile dac? particip? cel pu?in 50% + 1 din studen?ii cu drept de vot de la nivelul anului de studiu, respectiv facult??ii în cazul reprezentantului în Senat.
 3. În cazul neîntrunirii cvorumului de prezen?? de cel pu?in 50% + 1, o nou? rund? de alegeri. Aceasta va fi valabil? dac? se prezint? cel pu?in 15%+1 din aleg?torii de la nivelul respectiv/nivelul facult??ii.
 4. Sunt declara?i ale?i candida?ii care au ob?inut majoritatea voturilor aleg?torilor prev?zu?i pentru nivelul respectiv.
 5. Rezultatul alegerilor va fi f?cut public în cel mult 24 ore de la încheierea acestora.
 6. Studen?ii ale c?ror drepturi au fost v?t?mate în cadrul procesului electoral sau care constat? neregularit??i ale acestuia vor sesiza aceasta în scris Comisiei Electorale în termen de cel mult 2 zile de la data lu?rii la cuno?tin?? a aspectelor ce formeaz? obiectul sesiz?rii, dar nu mai târziu de o zi de la încheierea procesului de votare.