Burse postuniversitare si postdoctorale

Agen?ia de Credite ?i Burse de Studii anun?? lansarea programului de burse de cercetare ?i formare postuniversitar? ?i postdoctoral? „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma ?i „Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Vene?ia, instituite prin H.G. nr. 101/2002, cu modific?rile ulterioare, pentru anul 2016.

Informa?ii generale

• bursele “Vasile Pârvan” ?i “Nicolae Iorga” se acord? pentru urm?toarele domenii: istorie ?i ?tiin?e sociale, arheologie, arhivistic?, biblioteconomie, filologie clasic? ?i modern?, istoria artei ?i arhitectur?, literatur? ?i studii literare, arte, ?tiin?e economice ?i ?tiin?e exacte

. • bursa se acord? pentru o perioad? de minimum dou? luni consecutive ?i maximum doi ani universitari consecutivi;

• Ministerul Educa?iei Na?ionale ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prin A.C.B.S., asigur? o burs? al c?rei cuantum se stabile?te anual, în limita bugetului aprobat, prin ordin al ministrului educa?iei na?ionale ?i cercet?rii ?tiin?ifice. Aceast? burs? este destinat? asigur?rii cheltuielilor de între?inere în perioada stagiului de studii în str?in?tate (hran?, transport interna?ional, procurare de c?r?i ?i rechizite, asigurarea unor cheltuieli uzuale ?i, eventual, plata unor taxe ?colare);

• cheltuielile de transport interna?ional se suport? de bursieri din cuantumul bursei;

• Ministerul Afacerilor Externe asigur? cazarea gratuit? a bursierilor la Accademia di Romania din Roma sau la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Vene?ia ?i utilizarea spa?iului de studiu ?i cercetare al celor dou? institu?ii.

Condi?iile de înscriere ?i participare la concursul na?ional pentru acordarea burselor La concursul na?ional pentru acordarea burselor de cercetare ?i formare postuniversitar? ?i postdoctoral? „Vasile Pârvan” ?i „Nicolae Iorga” au dreptul s? se înscrie persoanele care îndeplinesc cumulativ urm?toarele condi?ii:

a) sunt cet??eni români cu domiciliul stabil în România;

b) provin din institu?ii de înv???mânt acreditate din România/institu?ii de profil din România, sunt absolven?i de studii superioare cu diplom? de licent? sau echivalent? ?i/sau studii universitare de masterat ?i/sau studii aprofundate ?i au, dup? caz, una din urm?toarele calit??i:

• studen?i la programele de masterat/cursan?i la studii aprofundate, la înv???mântul de zi;

• doctoranzi în institu?ii organizatoare de studii universitare de doctorat din România;

• doctori în ?tiin?e/art? cu diplom? ob?inut? în ?ar? sau str?in?tate;

• arti?ti consacra?i:

• cadre didactice titulare în institu?ii de înv???mânt de stat sau particular acreditate, din re?eaua Ministerului Educa?iei Na?ionale ?i Cercet?rii ?tiin?ifice;

• cercet?tori în institute de cercetare din re?eaua Ministerului Educa?iei Na?ionale ?i Cercet?rii ?tiin?ifice;

• membri ai Uniunii Artistilor Plastici;

c) au cuno?tin?e de limba italian? cel pu?in de nivel mediu (scris, citit, conversa?ie) ?i, de

asemenea, fac dovada cunoa?terii unei limbi str?ine de circula?ie interna?ional?;

d) fac dovada ob?inerii acceptului de coordonare a proiectului pe durata stagiului de

cercetare/formare, din partea unui profesor român /profesor din Italia specialist în

domeniul în care se solicit? bursa.

Dosarul de candidatur? trebuie s? con?in? urm?toarele documente redactate în limba

român?:

a) formular-tip de înscriere la concurs;

b) curriculum vitae;

c) copie buletin de identitate/carte de identitate;

d) proiect de cercetare ?i/sau crea?ie artistic? cu tema din domeniile prev?zute la art.

2 alin. (2), aprobat de coordonatorul din România sau Italia, dup? caz, care s? justifice, în 2-10 pagini, activitatea bursierului în perioada stagiului, pentru care se solicit? bursa; proiectul de cercetare ?i/sau crea?ie artistic? trebuie s? con?in?: motiva?ie, justificare; obiective clare, precise; fezabilitate; mod de valorificare a rezultatelor; mod dediseminare a cuno?tin?elor dobândite; concordan?a cu lucr?rile elaborate anterior, încadrare ?i validare în programul de studiu;

e) acordul conducerii institu?iei de înv???mânt acreditate din România/institu?iei de profil din România unde î?i desf??oar? activitatea, pentru candidatura la bursa de cercetare ?i formare postuniversitar? ?i postdoctoral? „Vasile Pârvan” sau „Nicolae Iorga”;

f) recomand?ri din partea a 2 profesori universitari sau a dou? personalit??i din domeniul bursei solicitate;

g) lista de lucr?ri comunicate în ?ar? ?i în str?in?tate (titlul, anul ?i locul comunic?rii); lista de lucr?ri publicate în ?ar? ?i în str?in?tate (titlul, editura, anul apari?iei, volumul, cu men?ionarea paginilor); lista de c?r?i publicate în ?ar? ?i în str?in?tate (titlul, editura, anul) ?i/sau traduceri de carte, în calitate de unic autor sau coautor; se anexeaz? copii ale lucr?rilor reprezentative; în domeniul artistic, se vor asimila activit??ile specifice; se anexeaz? lucr?ri reprezentative privind activit??ile ?tiin?ifice/artistice;

h) copii autentificate de notarul public ale actelor de studii: diplome (licen??, studii aprofundate, masterat, doctorat), foi matricole, situa?ii ?colare, dup? caz, alte certificate de specialitate/diplome;

i) atestat sau certificat de cunoa?tere a limbii italiene cel pu?in de nivel mediu (scris, citit, conversa?ie), precum ?i a unei limbi de circula?ie interna?ional?;

j) adeverin?? medical?, eliberat? de medicul de familie, care atest? faptul c? persoana este declarat? apt? pentru efectuarea stagiului de burs? în str?in?tate;

k) adeverin?? eliberat? de c?tre institu?ia de înv???mânt acreditat? din România/ institu?ia de profil din România de unde provine ?i care atest? calitatea candidatului, în conformitate cu condi?iile de eligibilitate;

l) copia certificatului de na?tere ?i, eventual, de c?s?torie;

m) copia chitan?ei privind plata taxei pentru procesarea dosarului de înscriere la concurs; taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din str. Caransebe? nr. 1, etaj 7, sect. 1, Bucure?ti, sau prin virament bancar, utilizând urm?toarele coordonate:

Beneficiar: Agen?ia de Credite ?i Burse de Studii

Cod fiscal: 26318777

CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX

Deschis la Trezoreria sector 1, Bucure?ti.

Toate filele din dosarul de candidatur? vor fi îndosariate sau legate, fiind numerotate în ordine, începând cu num?rul 1 de pe prima pagin? a formularului de înscriere la concurs

Dosarul de candidatur? complet se depune (direct sau prin curier) sau se transmite prin po?t? cu confirmare de primire la Registratura A.C.B.S. din Str.Caransebe? nr. 1, et. 7, cam. 715, sector 1, Bucure?ti, pân? la data de 6 mai 2016.

Data înscrierii la concurs se consider? data înregistr?rii la Registratura A.C.B.S.,pentru dosarele depuse personal sau prin curier, ?i data po?tei, pentru cele transmise prin po?t?.

Dosarele de candidatur? primite sau trimise dup? termenul limit? prev?zut în calendarul de desf??urare a concursului nu vor fi evaluate.

Calendarul desf??ur?rii concursului:

Etapele concursului na?ional Termenele limit?

  • Depunerea dosarelor de candidatur? 06.05.2016
  • Verificarea administrativ? ?i afi?area rezultatelor 09.05.2016 – 12.05.2016
  • Depunerea contesta?iilor la verificarea administrativ? 13.05.2016
  • Solu?ionarea contesta?iilor la verificarea administrativ? 16.05.2016
  • Selec?ia candida?ilor de c?tre Juriul de selec?ie 17.05.2016 – 19.05.2016
  • Depunerea contesta?iilor la evaluarea academic? 20.05.2016 – 24.05.2016
  • Solu?ionarea contesta?iilor la evaluarea academic? 25.05.2016 – 26.05.2016
  • Afi?area rezultatelor finale 27.05.2016

NOT?:

1. Num?rul maxim de bursieri care vor putea beneficia de finan?are aferent? sesiunii I din anul 2016 este 15.

2. Stagiul de burs? al candida?ilor care vor fi nominaliza?i în urma acestui concurs va începe, obligatoriu, din 01 octombrie 2016.

3. Pentru informa?ii suplimentare detaliate privind organizarea ?i desf??urarea concursului na?ional, v? rug?m s? viziona?i site-ul www.roburse.ro.