Pozitia UBB in legatura cu orele de istorie la gimnaziu

Profesorii Facult??ii de Istorie ?i Filosofie a Universit??ii „Babe?-Bolyai” din Cluj-Napoca resping ideea reducerii num?rului de ore de istorie în înv???mîntul gimnazial, atr?gînd aten?ia c?, mai mult decît orice alt? disciplin? socio-uman?, „istoria ofer? elevilor educa?ie democratic?, economic? sau intercultural?. Ea stimuleaz? spiritul critic, împ?rt??irea în comun a valorilor, capacitatea de a compara ?i evalua forme diferite de civiliza?ie”.

UBB-26„Exist? o îngrijorare profund?, exprimat? la nivelul opiniei publice, în ceea ce prive?te educa?ia moral? a elevilor, transmiterea valorilor culturale ?i împ?rt??irea sensurilor spirituale, în societatea supertehnologizat? în care tr?im, dominat? de valori materiale, de individualism ?i m?rginire intelectual?. Cum vom reu?i s? form?m cet??eni responsabili ?i implica?i, refractari la corup?ie ?i capabili s? împing? societatea în direc?ia unor idealuri superioare, dac? lec?iile fundamentale pe care ni le ofer? istoria nu vor fi înv??ate în mod corespunz?tor, la vîrsta potrivit?, pe b?ncile ciclului gimnazial? În absen?a unei educa?ii umaniste adecvate, genera?iile actuale se limiteaz?, progresiv, la universul superficial al re?elelor de socializare, nemai?tiind cum ?i de ce s? se insereze în universul tradi?iei ?i al culturii. În mod inevitabil, matematica, ?tiin?ele naturii sau ale comunic?rii îi leag? pe copiii no?tri tot mai mult de calculator. Dar cine s? îi apropie atunci, în aceea?i m?sur?, de tradi?ie, de spiritualitate, de cultur? sau de identitatea na?ional?, dac? matematica se pred? în patru ore pe s?pt?mîn?, iar istoria într-una singur?? Echilibrul armonios dintre cultur? ?i tehnic?, dintre spirit ?i materie, nu poate fi asigurat de un plan-cadru în care aria curricular? «Om ?i societate» nu acoper? nici m?car 20% din totalul de ore!” – sus?in reprezentan?ii Facult??ii de Istorie ?i Filosofie a UBB într-un comunicat remis, joi, presei.

În opinia acestora, genera?iile formate în acest mod defectuos „risc? s?-?i rup? leg?turile cu trecutul ?i în acest fel s? rateze întîlnirea cu viitorul, tr?ind într-un prezent continuu, dominat de imperativele hedoniste ale lui «aici ?i acum»”.

„La ora actual?, copiii no?tri sînt tot mai lipsi?i de cuno?tin?ele ?i practicile intelectuale care le-ar permite s? se înscrie în mod con?tient pe axa temporal? a istoriei, de-a lungul c?reia ne-am format, ca oameni ?i societate. Iar pentru a-?i forma aceste competen?e de baz? în materie de alfabetizare istoric?, ei ?i profesorii lor au nevoie de un minimum de timp alocat. Istoria nu se poate înv??a într-o or? pe s?pt?mîn?, ca muzica sau desenul (…) Dac? nu este predat? în condi?ii decente, timp de dou? ore pe s?pt?mîn?, pe parcursul întregului ciclu gimnazial (…), atunci poate ar fi mai bine s? renun??m la istorie de tot!” – consider? istoricii din UBB.

De asemeni, arat? ace?tia, „mai mult decît orice alt? disciplin? socio-uman?, Istoria ofer? elevilor educa?ie democratic?, economic? sau intercultural?” ?i stimuleaz? capacitatea de a compara ?i evalua forme diferite de civiliza?ie. „Crede cineva c? ne putem permite s? vitregim studiul istoriei în ziua de ast?zi, cînd tr?im amenin?area terorismului islamist, provocarea valurilor migratorii sau ?ubrezirea încrederii în democra?ie ?i în construc?ia european?? Oare cum vor gestiona genera?iile urm?toare probleme de aceast? natur?, f?r? instrumentele intelectuale, axiologice ?i emo?ionale oferite de cunoa?terea istoriei? Cu ajutorul TIC-ului, al ?tiin?elor naturii, al limbii engleze?” – se arat? în comunicat.

Reprezentan?ii Facult??ii de Istorie ?i Filosofie a UBB atrag, totodat?, aten?ia, c? „tehnicienii ?i deciden?ii care au în grij? elaborarea ?i adoptarea acestor planuri poart? pe umerii lor o r?spundere uria??”. „Pe termen lung, miza acestor documente este îns??i perpetuarea noastr? social? ?i cultural?. Ca indivizi, pe cont propriu, ne putem descurca ?i cu o or? de istorie pe s?pt?mîn?, sau poate chiar f?r? nici una. Dar ca na?iune, ca societate coerent? ?i con?tient?, nu vom supravie?ui” – arat? istoricii din UBB.


Articol preluat din „Faclia. Ziar Independent de Cluj”, 28 ianuarie 2016 | Articol scris in Educa?ie,EVENIMENT