Acad. Alexandru Vulpe s-a stins din via??

Facultatea de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti anun?? cu profund? emo?ie trecerea în nefiin?? la 9 februarie 2016 a academicianului Alexandru Vulpe, istoric ?i arheolog, fost director al Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan“ al Academiei Române.

N?scut la 16 iunie 1931 în Bucure?ti, în familia unor str?luci?i discipoli ai lui Vasile Pârvan, Alexandru Vulpe a urmat cursurile Facult??ii de Istorie pân? în 1954. Cercet?tor (din 1965), iar mai târziu director (din 1999) al Institutului de Arheologie ”Vasile Pârvan” al Academiei Române, profesorul Alexandru Vulpe î?i va dedica întreaga via?? unei exemplare cariere de cercetare în domeniile istoriei antice ?i arheologiei pre- ?i protoistorice. În 1968 a sus?inut teza de doctorat intitulat? ”Necropola halstattian? de la Ferigile. Monografie arheologic?” ?i vreme de mai multe decenii a desf??urat o bogat? activitate de cercetare arheologic? de teren, coordonând ?antierele arheologice de la Ferigile, Costi?a, Brad, Deleni, P?tr??cani, Tigveni, Susani, Rotbav, Davide?ti, Cepari, Remetea-Pog?nici, Pope?ti ?i Rudeni.

În 1996, Alexandru Vulpe a fost ales membru corespondent al Academiei Române, devenind membru titular în 2009, iar mai apoi pre?edinte al Sec?iei de ?tiin?e Istorice ?i Arheologie. Entuziast promotor al pluri- ?i interdisciplinarit??ii, Alexandru Vulpe a fost în egal? m?sur? istoric ?i arheolog, crez reflectat în chiar discursul s?u de recep?ie la Academia Român? – ”Istorie ?i arheologie sau arheologie ?i istorie. Prima epoc? a fierului în România” (2013).

Profesor asociat al Facult??ii de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti (din 1990) ?i apoi profesor titular (din 1994), Alexandru Vulpe a predat erudite cursuri ?i seminarii speciale în domeniul pre- ?i protoistoriei. În 2012 a devenit emeritus al Facult??ii de Istorie a Universit??ii Bucure?ti.

Rezultatele cercet?rilor sale se reg?sesc în numeroase lucr?ri, studii, articole, rapoarte publicate în ?ar? ?i în str?in?tate, singur sau în colaborare. De asemenea, de-a lungul anilor Alexandru Vulpe a sus?inut în numeroase ocazii prelegeri la Berlin, Frankfurt, Giessen, Heidelberg, Kiel, Marburg, Münster, Saarbrücken.

Din importanta ?i vasta sa contribu?ie ?tiin?ific? pot fi amintite: volumele „Die Äxte und Beile in Rumänien” (2 vol., München, 1970, 1975), lucrare distins? cu Premiul „Vasile Pârvan” al Academiei Române ?i ”Die Kurzschwerter, Dolche und Streitmesser der Hallstattzeit in Rumänien” (München, 1990), ap?rute în cadrul prestigioasei serii Prähistorische Bronzefunde, ”Dacia înainte de Dromihete” (1988), în colaborare cu Vladimir Dumitrescu, dar ?i studiile ”Cu privire la periodizarea epocii bronzului în Moldova” (1961); ”Traci ?i illiri la sfâr?itul primei epoci a fierului în Oltenia” (1962); ”Ptolemy and the Ancient Geography of Moldavia” (1964); ”Les phases de la civilisation de Tei” (1964); ”Zur mittleren Hallstattzeit in Rumänien (die Basarabi-Kultur)” (1965), ”Cercet?ri arheologice ?i interpret?ri istorice privind sec. VII-V î.e.n. în spa?iul carpato-dun?rean” (1970); ”Începuturile metalurgiei aramei în spa?iul carpato-dun?rean” (1973); ”Puncte de vedere privind istoria Daciei preromane” (1979); ”Despre unele aspecte ale spiritualit??ii dacice” (1986); ”Zur Entstehung der geto-dakischen Zivilisation. Die Basarabikultur” (1986); ”Spa?iul egeo-anatolian ?i Europa sud-estic? în lumina unei revizuiri a cronologiei epocii bronzului” (1997) ?.a. Alexandru Vulpe s-a num?rat printre autorii ”Dic?ionarului de istorie veche a României” (1978) ?i coordonatorii ?i autorii vol. I din tratatul ”Istoria Românilor” (ed. I – 2001, ed. II – 2010), editat de Academia Român?.

Sit tibi terra levis, magister!