- Inscrieri: 4-11 septembrie 2017

- Examen: 19 septembrie 2017, ora 12

- Data limita de afisare a rezultatelor - 23 septembrie 2017

Taxa de inscriere: 200 RON
Taxa anuala de scolarizare: 5000 RON

 

Admiterea la doctorat se face prin concurs organizat de Şcoala Doctorală de Istorie.

La colocviul de admitere se pot prezenta absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă şi diplomă de master (studii aprofundate), cu excepţia promoţiilor anterioare anului 2003, cetăţeni români precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, etnici români din Republica Moldova, statele vecine și diaspora, în aceleaşi condiţii cu cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Cetăţenii altor state se pot înscrie numai în regim cu taxă.

 

Pentru înscriere, candidatii vor prezenta următoarele acte într-un dosar mapă, pe care se vor scrie cu litere de tipar numele şi prenumele, cu iniţiala tatălui/mamei, domeniul de doctorat şi conducătorul de doctorat:

 • cerere/fişă de înscriere - formular tip – la înscriere;
 • certificat de naştere, copie xerox;
 • certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui, copie xerox
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie xerox;
 • diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii xerox;
 • diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii xerox. Absolvenţii de master din anul în care se susține examenul pentru doctorat pot depune la dosar adeverinţa de absolvire a studiilor de masterat.
 • memoriu de activitate ştiintifică;
 • lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;
 • propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul conducătorului dedoctorat, cu justificarea importanţei acesteia;
 • lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul;
 • certificat de competenţă lingvistică, copie xerox nelegalizată (standard minim – nivel B2); pentru cetăţenii străini - certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii române/certificat de competenţă lingvistică de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională în cazul în care programul de doctorat se va desfăşura intr-o limbă de circulaţie internaţională;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere. Personalul încadrat în Universitatea din Bucureşti este scutit de plata taxei de înscriere.
 • Candidaţii care au făcut studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi echivalarea acesteia de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educaţiei, Naţionale.

Colocviul de admitere și afișarea rezultatelor se vor fixa in funcție de perioada din luna septembrie decisă de Senatul UB și CSUD pentru examenul de admitere la doctorat.

Selecţia candidaţilor la doctorat pentru o poziţie vacantă este realizată de către conducătorul de doctorat (în cadrul unor subcomisii formate din cel puțin 2 conducători de doctorat).

Procesul de selecţie a candidaţilor se realizează prin note acordate pe baza următoarelor criterii:

 • relevanţa şi caracterul inovator al temei de cercetare propusă de candidat;
 • pertinenţa definirii conceptelor şi a metodei de cercetare;
 • gradul de cunoaştere a surselor şi de stăpânire a abilităţilor pentru utilizarea acestora (limbi ale izvoarelor, limbi moderne, epigrafii, paleografii, etc);
 • cunoaşterea stadiului cercetării în domeniul respectiv;
 • relevanţa şi corectitudinea structurii bibliografiei ataşate;
 • fezabilitatea proiectului de cercetare pe durata stagiului doctoral reglementat de legile în vigoare;

Media minimă de admitere la studiile universitare de doctorat este 7 (șapte). In caz de medii egale, diferențierea candidaților se face în funcție de următoarele criterii: media la master, publicații anterioare.

Repartizarea candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget, cu bursă şi fără bursă, precum şi pe locurile cu taxă se realizează în funcţie de ierarhizarea realizată în etapa pe subcomisii, printr-o clasificare unitară efectuată de comisia de admitere de la nivelul școlii doctorale (formată din Directorul ȘDI și doi membri din Consiliul ȘDI) și aprobată de Consiliul Școlii Doctorale de Istorie.

Rezultatele finale ale admiterii la Studii universitare de doctorat sunt validate de Consiliul Şcolii Doctorale de Istorie şi supuse aprobării Comisiei Centrale de Admitere a Universităţii din Bucureşti.

În cazul în care există locuri rămase neocupate, numărul locurilor neocupate şi tipul acestora (cu bursă, fără bursă, sau cu taxă) este adus la cunoştinţa Comisiei Centrale de Admitere a Universităţii din Bucureşti şi a Consiliului pentru studii universitare de doctorat, care poate dispune repartizarea lor altor Şcoli doctorale.

Prof.dr. Viorel Panaite

Directorul Şcolii Doctorale de Istorie